اخبار و تازه ها

چرا برای بازیگری و اجرا به‌دنبال چهره‌های فضای مجازی می‌روند؟

یک مجری و بازیگر درباره استفاده از چهره‌های فضای مجازی به‌عنوان بازیگر اعتقاد دارد این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که سرمایه‌دارها در عرصه هنر، حوصله پرورش ندارند و می‌خواهند از یک هنرمند آماده استفاده کنند؛ یکی که بیاید و پول آنها را به چندین برابر تبدیل کند!