00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00هزار داستان
01:00:00کتاب باز
02:00:00نمای ایرانی
02:30:00قاصدک
03:00:00دنیای مستند
03:30:00نمای نزدیک
04:00:00هزار داستان
05:00:00قاصدک
05:30:00نمای ایرانی
05:40:00اذانگاهی
05:50:00نمای ایرانی
06:00:00چهل تیکه
07:15:00سلام مادر
07:30:00نمای رادیو
08:00:00هزار داستان
09:00:00نمای نزدیک
09:30:00کتاب باز
10:30:00نمای ایرانی
11:00:00چهل تیکه
12:05:00سلام مادر
12:20:00اذانگاهی
12:30:00نمای رادیو
13:00:00هزار داستان
14:00:00نمای نزدیک
14:30:00دنیای مستند
15:00:00کتاب باز
16:00:00نمای ایرانی
16:30:00قاصدک
17:00:00چهل تیکه
17:40:00اذانگاهی
17:50:00چهل تیکه
18:15:00سلام مادر
18:30:00نسیم دانش
19:00:00کتاب باز
20:00:00نمای ایرانی
20:30:00هزار داستان
21:30:00نسیم آوا
22:00:00چهل تیکه
23:15:00سلام مادر
23:30:00نمای رادیو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید