00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00دورهمی
00:30:00بیسیم
01:00:00کتاب باز
02:00:00شوتبال
03:00:00دورهمی
04:30:00چند درجه
05:30:00بیسیم
06:00:00کوچه اقاقیا
06:30:00دورهمی
08:00:00شوتبال
09:00:00کتاب باز
10:00:00کوچه اقاقیا
10:30:00قندون
10:45:00نما
11:00:00دورهمی
12:30:00بیسیم
13:00:00چند درجه
14:00:00کتاب باز
15:00:00شوتبال
16:00:00کوچه اقاقیا
16:30:00قندون
16:45:00نما
17:00:00دورهمی
18:30:00فانوس دریایی
19:00:00کتاب باز
20:00:00کوچه اقاقیا
20:30:00قندون
20:45:00بیسیم
21:30:00شوتبال
22:30:00نما
22:45:00پخش
23:00:00دورهمی

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید

جستجو در