00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00با کلاس
00:10:00هزار داستان
01:00:00نسیم آوا
01:30:00کتاب باز
02:30:00نمای ایرانی
03:00:00قاصدک
03:30:00نسیم دانش
04:00:00هزار داستان
05:00:00نسیم آوا
05:30:00نمای ایرانی
05:40:00اذانگاهی
05:50:00نمای ایرانی
06:00:00چهل تیکه
07:15:00سلام مادر
07:30:00نمای رادیو
08:00:00هزار داستان
09:00:00کتاب باز
10:00:00نمای ایرانی
10:30:00نسیم آوا
10:50:00با کلاس
11:00:00چهل تیکه
12:05:00سلام مادر
12:20:00اذانگاهی
12:30:00نمای رادیو
12:50:00با کلاس
13:00:00هزار داستان
14:00:00نسیم دانش
14:30:00قاصدک
15:00:00کتاب باز
15:50:00با کلاس
16:00:00نمای ایرانی
16:30:00نسیم آوا
17:00:00چهل تیکه
17:40:00اذانگاهی
17:50:00چهل تیکه
18:15:00سلام مادر
18:30:00دنیای مستند
19:00:00کتاب باز
20:00:00نمای ایرانی
20:30:00هزار داستان
21:30:00نسیم آوا
22:00:00چهل تیکه
23:15:00سلام مادر
23:30:00نمای رادیو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید