• شکرستان
  زمان آغاز: 00:02:05
  زمان پایان : 00:18:27
  مدت برنامه : 00:16:22
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 00:22:43
  زمان پایان : 00:30:01
  مدت برنامه : 00:07:18
  [خلاصه برنامه]روایت های فوتبالی.
 • از این به بعد
  زمان آغاز: 00:30:13
  زمان پایان : 00:57:43
  مدت برنامه : 00:27:30
  [خلاصه برنامه]یک اثر نمایشی طنز که خدمات و دستاوردهای سند تحول قوه قضاییه را به تصویر می کشد.
 • سرنخ
  زمان آغاز: 00:58:04
  زمان پایان : 01:46:33
  مدت برنامه : 00:48:29
  [خلاصه برنامه]در هر برنامه سرنخ دو نفر به عنوان دستیار کارآگاه با بازجویی منطقی از مظنونین اقدام به حل یک پرونده جنایی می کنند .
 • قندون
  زمان آغاز: 01:50:49
  زمان پایان : 02:08:22
  مدت برنامه : 00:17:33
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 02:08:22
  زمان پایان : 02:28:20
  مدت برنامه : 00:19:58
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 02:30:01
  زمان پایان : 03:07:02
  مدت برنامه : 00:37:01
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 03:12:07
  زمان پایان : 03:37:58
  مدت برنامه : 00:25:51
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • قلق
  زمان آغاز: 03:41:16
  زمان پایان : 03:47:30
  مدت برنامه : 00:06:14
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • نهایت سرعت
  زمان آغاز: 03:47:30
  زمان پایان : 03:52:53
  مدت برنامه : 00:05:23
  [خلاصه برنامه] معرفی و بررسی اتومبیل و موتورهای پر قدرت دنیا
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 03:52:53
  زمان پایان : 04:00:20
  مدت برنامه : 00:07:27
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • قاب عاشقی
  زمان آغاز: 04:00:30
  زمان پایان : 04:33:51
  مدت برنامه : 00:33:21
  [تهیه کننده]مسعود نجفی
 • قاصدک
  زمان آغاز: 04:33:51
  زمان پایان : 04:53:49
  مدت برنامه : 00:19:58
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • از این به بعد
  زمان آغاز: 04:54:17
  زمان پایان : 05:21:47
  مدت برنامه : 00:27:30
  [خلاصه برنامه]یک اثر نمایشی طنز که خدمات و دستاوردهای سند تحول قوه قضاییه را به تصویر می کشد.
 • هماهنگ
  زمان آغاز: 05:28:20
  زمان پایان : 06:00:50
  مدت برنامه : 00:32:30
  [خلاصه برنامه]برنامه استعداد یابی گروه های سرود محلی.
 • هماهنگ
  زمان آغاز: 06:04:39
  زمان پایان : 06:29:44
  مدت برنامه : 00:25:05
  [خلاصه برنامه]برنامه استعداد یابی گروه های سرود محلی.
 • سرنخ
  زمان آغاز: 06:36:16
  زمان پایان : 07:01:55
  مدت برنامه : 00:25:39
  [خلاصه برنامه]در هر برنامه سرنخ دو نفر به عنوان دستیار کارآگاه با بازجویی منطقی از مظنونین اقدام به حل یک پرونده جنایی می کنند .
 • سرنخ
  زمان آغاز: 07:05:25
  زمان پایان : 07:28:15
  مدت برنامه : 00:22:50
  [خلاصه برنامه]در هر برنامه سرنخ دو نفر به عنوان دستیار کارآگاه با بازجویی منطقی از مظنونین اقدام به حل یک پرونده جنایی می کنند .
 • قاصدک
  زمان آغاز: 07:32:12
  زمان پایان : 07:52:10
  مدت برنامه : 00:19:58
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • قندون
  زمان آغاز: 08:00:35
  زمان پایان : 08:10:31
  مدت برنامه : 00:09:56
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • قندون
  زمان آغاز: 08:15:33
  زمان پایان : 08:23:10
  مدت برنامه : 00:07:37
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 08:26:43
  زمان پایان : 08:33:28
  مدت برنامه : 00:06:45
  [خلاصه برنامه]روایت های فوتبالی.
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 08:33:56
  زمان پایان : 08:40:49
  مدت برنامه : 00:06:53
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • نسیما
  زمان آغاز: 08:46:12
  زمان پایان : 08:52:49
  مدت برنامه : 00:06:37
  [موضوع]خانه سالمندان
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:52:55
  زمان پایان : 09:00:01
  مدت برنامه : 00:07:06
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 09:00:07
  زمان پایان : 09:31:36
  مدت برنامه : 00:31:29
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:31:44
  زمان پایان : 09:37:05
  مدت برنامه : 00:05:21
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 09:38:17
  زمان پایان : 10:09:40
  مدت برنامه : 00:31:23
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • نسیما
  زمان آغاز: 10:12:46
  زمان پایان : 10:19:17
  مدت برنامه : 00:06:31
  [موضوع]تماس تصویری
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:19:23
  زمان پایان : 10:28:44
  مدت برنامه : 00:09:21
 • از این به بعد
  زمان آغاز: 10:28:50
  زمان پایان : 10:56:20
  مدت برنامه : 00:27:30
  [خلاصه برنامه]یک اثر نمایشی طنز که خدمات و دستاوردهای سند تحول قوه قضاییه را به تصویر می کشد.
 • هماهنگ
  زمان آغاز: 11:00:17
  زمان پایان : 11:32:47
  مدت برنامه : 00:32:30
  [خلاصه برنامه]برنامه استعداد یابی گروه های سرود محلی.
 • هماهنگ
  زمان آغاز: 11:35:04
  زمان پایان : 12:00:09
  مدت برنامه : 00:25:05
  [خلاصه برنامه]برنامه استعداد یابی گروه های سرود محلی.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 12:06:01
  زمان پایان : 12:25:59
  مدت برنامه : 00:19:58
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:26:05
  زمان پایان : 12:31:17
  مدت برنامه : 00:05:12
 • قندون
  زمان آغاز: 12:31:23
  زمان پایان : 12:48:56
  مدت برنامه : 00:17:33
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • نسیما
  زمان آغاز: 12:53:21
  زمان پایان : 12:59:58
  مدت برنامه : 00:06:37
  [موضوع]خانه سالمندان
 • قاب عاشقی
  زمان آغاز: 13:01:18
  زمان پایان : 13:31:18
  مدت برنامه : 00:30:00
  [تهیه کننده]مسعود نجفی
 • شکرستان
  زمان آغاز: 13:31:30
  زمان پایان : 13:47:52
  مدت برنامه : 00:16:22
  [خلاصه برنامه]یک برنامه انیمیشن طنز
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:55:01
  زمان پایان : 14:01:13
  مدت برنامه : 00:06:12
 • سرنخ
  زمان آغاز: 14:01:19
  زمان پایان : 14:26:58
  مدت برنامه : 00:25:39
  [خلاصه برنامه]در هر برنامه سرنخ دو نفر به عنوان دستیار کارآگاه با بازجویی منطقی از مظنونین اقدام به حل یک پرونده جنایی می کنند .
 • سرنخ
  زمان آغاز: 14:29:10
  زمان پایان : 14:52:00
  مدت برنامه : 00:22:50
  [خلاصه برنامه]در هر برنامه سرنخ دو نفر به عنوان دستیار کارآگاه با بازجویی منطقی از مظنونین اقدام به حل یک پرونده جنایی می کنند .
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:52:06
  زمان پایان : 14:58:13
  مدت برنامه : 00:06:07
 • از این به بعد
  زمان آغاز: 14:58:19
  زمان پایان : 15:25:49
  مدت برنامه : 00:27:30
  [خلاصه برنامه]یک اثر نمایشی طنز که خدمات و دستاوردهای سند تحول قوه قضاییه را به تصویر می کشد.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:25:55
  زمان پایان : 15:33:11
  مدت برنامه : 00:07:16
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 15:33:17
  زمان پایان : 16:04:46
  مدت برنامه : 00:31:29
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 16:08:45
  زمان پایان : 16:40:08
  مدت برنامه : 00:31:23
  [خلاصه برنامه]مسابقه خانوادگی است که در آن افراد با آزمون و خطا سعی در شناسایی افراد دیگر می کنند.
 • نسیما
  زمان آغاز: 16:44:33
  زمان پایان : 16:51:04
  مدت برنامه : 00:06:31
  [موضوع]تماس تصویری
 • هماهنگ
  زمان آغاز: 16:54:54
  زمان پایان : 17:52:29
  مدت برنامه : 00:57:35
  [خلاصه برنامه]برنامه استعداد یابی گروه های سرود محلی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:52:35
  زمان پایان : 18:00:30
  مدت برنامه : 00:07:55
2023-05-29 11:32:50