00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00کودک شو
00:30:00سرحال
01:00:00کتاب باز
02:00:00چند درجه
03:00:00کودک شو
04:30:00شوتبال
05:30:00سر حال
06:00:00کوچه اقاقیا
06:30:00کودک شو
08:00:00چند درجه
09:00:00کتاب باز
10:00:00کوچه اقاقیا
10:30:00قندون
10:45:00نما
11:00:00کودک شو
12:30:00سرحال
13:00:00شوتبال
14:00:00کتاب باز
15:00:00چند درجه
16:00:00کوچه اقاقیا
16:30:00قندون
16:45:00نما
17:00:00کودک شو
18:30:00فانوس دریایی
19:00:00کتاب باز
20:00:00کوچه اقاقیا
20:30:00قندون
20:45:00سرحال
21:30:00چند درجه
22:30:00نما
22:45:00پخش
23:00:00کودک شو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید

جستجو در