• دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 00:08:34
  زمان پایان : 00:36:57
  مدت برنامه : 00:28:23
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 00:36:57
  زمان پایان : 00:59:58
  مدت برنامه : 00:23:01
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • نما خارجی
  زمان آغاز: 01:00:19
  زمان پایان : 01:53:40
  مدت برنامه : 00:53:21
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • قندون
  زمان آغاز: 01:58:35
  زمان پایان : 02:17:47
  مدت برنامه : 00:19:12
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • کمدی کلاسیک
  زمان آغاز: 02:17:47
  زمان پایان : 02:28:54
  مدت برنامه : 00:11:07
  [خلاصه برنامه]مروری بر بهترین آثار کمدی کلاسیک جهان
 • قاصدک
  زمان آغاز: 02:28:54
  زمان پایان : 02:51:55
  مدت برنامه : 00:23:01
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • قلق
  زمان آغاز: 02:51:55
  زمان پایان : 02:58:11
  مدت برنامه : 00:06:16
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 02:58:25
  زمان پایان : 03:56:32
  مدت برنامه : 00:58:07
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • چهار شگفت انگیز
  زمان آغاز: 04:01:27
  زمان پایان : 04:47:47
  مدت برنامه : 00:46:20
  [موضوع]0[تهیه کننده]مسعود شریعت نیا[کارگردان]سینا دوراندیشان[مجری].[میهمان]0[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه].
 • قندون
  زمان آغاز: 04:50:42
  زمان پایان : 05:09:54
  مدت برنامه : 00:19:12
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 05:10:15
  زمان پایان : 05:40:48
  مدت برنامه : 00:30:33
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • نما خارجی
  زمان آغاز: 06:03:55
  زمان پایان : 06:33:21
  مدت برنامه : 00:29:26
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • نما خارجی
  زمان آغاز: 06:34:42
  زمان پایان : 06:58:37
  مدت برنامه : 00:23:55
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 07:00:39
  زمان پایان : 07:15:09
  مدت برنامه : 00:14:30
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 07:17:33
  زمان پایان : 07:31:26
  مدت برنامه : 00:13:53
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:31:32
  زمان پایان : 07:37:02
  مدت برنامه : 00:05:30
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 07:37:08
  زمان پایان : 08:06:13
  مدت برنامه : 00:29:05
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:06:21
  زمان پایان : 08:11:32
  مدت برنامه : 00:05:11
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 08:11:32
  زمان پایان : 08:42:39
  مدت برنامه : 00:31:07
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • مصرف بهینه گاز
  زمان آغاز: 08:47:14
  زمان پایان : 08:54:23
  مدت برنامه : 00:07:09
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:54:29
  زمان پایان : 09:00:02
  مدت برنامه : 00:05:33
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 09:00:08
  زمان پایان : 09:58:15
  مدت برنامه : 00:58:07
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • چهار شگفت انگیز
  زمان آغاز: 10:04:39
  زمان پایان : 10:50:59
  مدت برنامه : 00:46:20
  [موضوع]0[تهیه کننده]مسعود شریعت نیا[کارگردان]سینا دوراندیشان[مجری].[میهمان]0[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:54:20
  زمان پایان : 10:59:51
  مدت برنامه : 00:05:31
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 10:59:57
  زمان پایان : 11:29:02
  مدت برنامه : 00:29:05
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 11:33:09
  زمان پایان : 12:04:16
  مدت برنامه : 00:31:07
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • قلق
  زمان آغاز: 12:10:18
  زمان پایان : 12:15:50
  مدت برنامه : 00:05:32
  [خلاصه برنامه]ترفند های کاربردی و مهارت های خانگی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:21:07
  زمان پایان : 12:27:19
  مدت برنامه : 00:06:12
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 12:27:25
  زمان پایان : 12:57:58
  مدت برنامه : 00:30:33
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:58:04
  زمان پایان : 13:03:12
  مدت برنامه : 00:05:08
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • نما خارجی
  زمان آغاز: 13:03:18
  زمان پایان : 13:32:44
  مدت برنامه : 00:29:26
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • نما خارجی
  زمان آغاز: 13:37:38
  زمان پایان : 14:01:33
  مدت برنامه : 00:23:55
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از بهترین فیلم های سینمایی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:03:10
  زمان پایان : 14:10:17
  مدت برنامه : 00:07:07
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • چهار شگفت انگیز
  زمان آغاز: 14:10:23
  زمان پایان : 14:36:10
  مدت برنامه : 00:25:47
  [موضوع]0[تهیه کننده]مسعود شریعت نیا[کارگردان]سینا دوراندیشان[مجری].[میهمان]0[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت[خلاصه برنامه].
 • چهار شگفت انگیز
  زمان آغاز: 14:40:02
  زمان پایان : 15:00:35
  مدت برنامه : 00:20:33
  [موضوع]0[تهیه کننده]مسعود شریعت نیا[کارگردان]سینا دوراندیشان[مجری].[میهمان]0[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:00:41
  زمان پایان : 15:08:01
  مدت برنامه : 00:07:20
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • قندون
  زمان آغاز: 15:08:07
  زمان پایان : 15:27:19
  مدت برنامه : 00:19:12
  [خلاصه برنامه]روایت متفاوت از ادبیات کهن فارسی به شیوه طنز.
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 15:28:39
  زمان پایان : 15:59:12
  مدت برنامه : 00:30:33
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:59:18
  زمان پایان : 16:05:39
  مدت برنامه : 00:06:21
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 16:05:45
  زمان پایان : 16:35:40
  مدت برنامه : 00:29:55
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • دیدی نو
  زمان آغاز: 16:40:23
  زمان پایان : 17:08:35
  مدت برنامه : 00:28:12
  [خلاصه برنامه]مسابقه ای با موضوع کتاب و کتاب خوانی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:08:41
  زمان پایان : 17:15:45
  مدت برنامه : 00:07:04
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 17:15:51
  زمان پایان : 17:44:02
  مدت برنامه : 00:28:11
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 17:53:31
  زمان پایان : 18:25:32
  مدت برنامه : 00:32:01
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • مصرف بهینه گاز
  زمان آغاز: 18:25:46
  زمان پایان : 18:32:54
  مدت برنامه : 00:07:08
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:33:00
  زمان پایان : 18:40:04
  مدت برنامه : 00:07:04
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هفت ترانه
  زمان آغاز: 18:40:10
  زمان پایان : 19:09:42
  مدت برنامه : 00:29:32
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع شعر و موسیقی محلی و پاپ
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:09:50
  زمان پایان : 19:15:05
  مدت برنامه : 00:05:15
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هفت ترانه
  زمان آغاز: 19:15:05
  زمان پایان : 19:35:06
  مدت برنامه : 00:20:01
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع شعر و موسیقی محلی و پاپ
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:36:39
  زمان پایان : 19:42:38
  مدت برنامه : 00:05:59
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • بی سیم 3
  زمان آغاز: 19:42:44
  زمان پایان : 20:17:01
  مدت برنامه : 00:34:17
  [خلاصه برنامه]برنامه ای با موضوع فن آوری اطلاعات و ارتباطات با محوریت طنز و نمایش که در سه بخش فضای مجازی، شبکه های اجتماعی و تازه های وب و موبایل است.
 • نسیم آوا
  زمان آغاز: 20:17:15
  زمان پایان : 20:42:30
  مدت برنامه : 00:25:15
  [خلاصه برنامه]گزیده ای از ترانه خوانندگان ایرانی
 • مصرف بهینه گاز
  زمان آغاز: 20:42:30
  زمان پایان : 20:49:36
  مدت برنامه : 00:07:06
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:49:42
  زمان پایان : 20:56:14
  مدت برنامه : 00:06:32
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • لالایی
  زمان آغاز: 20:56:20
  زمان پایان : 21:29:29
  مدت برنامه : 00:33:09
  [خلاصه برنامه]توصیف مقام زن و مادر.
 • لالایی
  زمان آغاز: 21:33:42
  زمان پایان : 22:05:35
  مدت برنامه : 00:31:53
  [خلاصه برنامه]توصیف مقام زن و مادر.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:05:41
  زمان پایان : 22:12:13
  مدت برنامه : 00:06:32
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • چهار شگفت انگیز
  زمان آغاز: 22:12:19
  زمان پایان : 22:44:40
  مدت برنامه : 00:32:21
  [موضوع]0[تهیه کننده]مسعود شریعت نیا[کارگردان]سینا دوراندیشان[مجری].[میهمان]0[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه].
 • چهار شگفت انگیز
  زمان آغاز: 22:48:40
  زمان پایان : 23:07:51
  مدت برنامه : 00:19:11
  [موضوع]0[تهیه کننده]مسعود شریعت نیا[کارگردان]سینا دوراندیشان[مجری].[میهمان]0[بازیگران]حسام نام آور-مهرداد جوانمردی-سالار میرکریمی-صالح سلامت[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 23:07:57
  زمان پایان : 23:14:25
  مدت برنامه : 00:06:28
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تهمتن
  زمان آغاز: 23:14:31
  زمان پایان : 23:48:21
  مدت برنامه : 00:33:50
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
 • تهمتن
  زمان آغاز: 23:52:59
  زمان پایان : 23:59:40
  مدت برنامه : 00:06:41
  [خلاصه برنامه]رقابت جذاب ورزشکاران در چالش های ورزشی سنگین و نفس گیر با به کاربردن ذکاوت و قدرت بدنی.
2023-01-28 00:03:04 - 2023-01-28 00:03:04