• هفت آوا
  زمان آغاز: 01:00:25
  زمان پایان : 01:50:12
  مدت برنامه : 00:49:47
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 01:54:17
  زمان پایان : 02:33:43
  مدت برنامه : 00:39:26
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • قاصدک
  زمان آغاز: 02:33:43
  زمان پایان : 02:59:02
  مدت برنامه : 00:25:19
  [خلاصه برنامه]دیدنی های جهان-نما خارجی-دیدنی ها-آفرینش-مهارت
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 02:59:10
  زمان پایان : 03:54:31
  مدت برنامه : 00:55:21
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
  زمان آغاز: 03:54:39
  زمان پایان : 04:24:03
  مدت برنامه : 00:29:24
  [خلاصه برنامه]مستندهایی با موضوعات مختلف، علوم و فناوری ،فرهنگ و طبیعت با رویکرد آموزشی.
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 04:24:11
  زمان پایان : 04:52:07
  مدت برنامه : 00:27:56
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 04:57:45
  زمان پایان : 05:32:49
  مدت برنامه : 00:35:04
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 05:35:59
  زمان پایان : 06:25:46
  مدت برنامه : 00:49:47
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 06:25:54
  زمان پایان : 07:05:20
  مدت برنامه : 00:39:26
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 07:05:26
  زمان پایان : 07:10:36
  مدت برنامه : 00:05:10
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 07:10:50
  زمان پایان : 07:45:10
  مدت برنامه : 00:34:20
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 07:48:14
  زمان پایان : 08:16:54
  مدت برنامه : 00:28:40
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 08:19:25
  زمان پایان : 08:53:46
  مدت برنامه : 00:34:21
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 08:55:06
  زمان پایان : 09:16:06
  مدت برنامه : 00:21:00
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:16:12
  زمان پایان : 09:26:55
  مدت برنامه : 00:10:43
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 09:27:09
  زمان پایان : 09:41:39
  مدت برنامه : 00:14:30
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:41:47
  زمان پایان : 09:47:25
  مدت برنامه : 00:05:38
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 09:47:25
  زمان پایان : 10:00:51
  مدت برنامه : 00:13:26
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 10:00:59
  زمان پایان : 10:36:03
  مدت برنامه : 00:35:04
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 10:38:42
  زمان پایان : 11:13:02
  مدت برنامه : 00:34:20
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 11:15:46
  زمان پایان : 11:44:26
  مدت برنامه : 00:28:40
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 11:44:34
  زمان پایان : 12:24:00
  مدت برنامه : 00:39:26
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:24:06
  زمان پایان : 12:34:59
  مدت برنامه : 00:10:53
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 12:35:13
  زمان پایان : 13:07:11
  مدت برنامه : 00:31:58
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:12:31
  زمان پایان : 13:18:18
  مدت برنامه : 00:05:47
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 13:18:18
  زمان پایان : 13:36:07
  مدت برنامه : 00:17:49
  [موضوع]0[مجری]سامان ارس خان و علی یگانه[میهمان]0[بازیگران]0[خلاصه برنامه]0
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 13:43:23
  زمان پایان : 13:57:53
  مدت برنامه : 00:14:30
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 13:59:51
  زمان پایان : 14:13:17
  مدت برنامه : 00:13:26
  [خلاصه برنامه]اتفاقات جالب در ورزش.
 • مستند محرم
  زمان آغاز: 14:13:25
  زمان پایان : 14:47:48
  مدت برنامه : 00:34:23
  [موضوع]میراث مرثیه[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:47:54
  زمان پایان : 14:58:18
  مدت برنامه : 00:10:24
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 14:58:32
  زمان پایان : 15:15:27
  مدت برنامه : 00:16:55
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 15:15:35
  زمان پایان : 15:21:20
  مدت برنامه : 00:05:45
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 15:21:20
  زمان پایان : 15:39:29
  مدت برنامه : 00:18:09
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 15:39:37
  زمان پایان : 16:34:58
  مدت برنامه : 00:55:21
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • با حسین(ع) حرف بزن
  زمان آغاز: 16:38:01
  زمان پایان : 17:17:27
  مدت برنامه : 00:39:26
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 17:17:33
  زمان پایان : 17:25:42
  مدت برنامه : 00:08:09
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 17:25:56
  زمان پایان : 18:00:16
  مدت برنامه : 00:34:20
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:00:24
  زمان پایان : 18:05:55
  مدت برنامه : 00:05:31
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شهروند مافیا
  زمان آغاز: 18:05:55
  زمان پایان : 18:34:35
  مدت برنامه : 00:28:40
  [خلاصه برنامه]یک برنامه طنز اجتماعی
 • نسیم دانش
  زمان آغاز: 18:34:43
  زمان پایان : 18:54:15
  مدت برنامه : 00:19:32
  [خلاصه برنامه]لحظات مفرحی با چاشنی علم و دست آوردهای علمی،معرفی آخرین دستاوردهای علمی و فناوری ایران در عرضه های داخلی و بین المللی.
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:54:21
  زمان پایان : 18:59:46
  مدت برنامه : 00:05:25
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هفت آوا
  زمان آغاز: 19:00:00
  زمان پایان : 19:50:00
  مدت برنامه : 00:50:00
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:50:06
  زمان پایان : 20:00:59
  مدت برنامه : 00:10:53
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 20:01:13
  زمان پایان : 20:10:02
  مدت برنامه : 00:08:49
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:15:13
  زمان پایان : 20:20:51
  مدت برنامه : 00:05:38
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • تنهایی لیلا
  زمان آغاز: 20:20:51
  زمان پایان : 20:42:07
  مدت برنامه : 00:21:16
  [خلاصه برنامه]آیات قرآن با برداشتی از فیلم های ایرانی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 20:46:16
  زمان پایان : 20:56:54
  مدت برنامه : 00:10:38
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 20:57:08
  زمان پایان : 21:22:57
  مدت برنامه : 00:25:49
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:23:05
  زمان پایان : 21:29:03
  مدت برنامه : 00:05:58
  [موضوع].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • هوش برتر13
  زمان آغاز: 21:29:03
  زمان پایان : 21:55:25
  مدت برنامه : 00:26:22
  [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز سنجش هوش بر پایه حافظه.قدرت ذهن.سرعت و هوش
 • کارستون
  زمان آغاز: 22:00:41
  زمان پایان : 22:35:58
  مدت برنامه : 00:35:17
  [موضوع]پرورش قارچ[مجری]میثم درویشان پور[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0[خلاصه برنامه]0
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید