• پیش پرده جامع 5
  زمان آغاز: 00:30:53
  زمان پایان : 00:36:12
  مدت برنامه : 00:05:19
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • ویتامین خ8
  زمان آغاز: 00:36:20
  زمان پایان : 00:59:35
  مدت برنامه : 00:23:15
  [موضوع]0[تهیه کننده]کرم یزدی[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ای شاد و مفرح با آیتم هایی چون دوربین مخفی،کلیپ های فضای مجازی ،گزارش و شوخی های طنز
 • نفس
  زمان آغاز: 00:59:43
  زمان پایان : 02:06:06
  مدت برنامه : 01:06:23
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران]مهران احمدی[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ].[خلاصه برنامه].
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 02:06:14
  زمان پایان : 02:48:09
  مدت برنامه : 00:41:55
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 02:48:17
  زمان پایان : 04:06:22
  مدت برنامه : 01:18:05
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 04:06:30
  زمان پایان : 04:29:54
  مدت برنامه : 00:23:24
  [موضوع]المپیک توکیو2020[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]این برنامه با نگاه متفاوت رویدادهای ورزشی را بررسی و به نمایش می گذارد.
 • پویانمایی جوانمردان
  زمان آغاز: 04:30:02
  زمان پایان : 04:53:01
  مدت برنامه : 00:22:59
  [موضوع]کتابخانه[تهیه کننده]الهام ابراهیمی[کارگردان]علی احمدی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایت مردانگی و رشادت پهلوانان ایران زمین
 • نفس
  زمان آغاز: 04:53:09
  زمان پایان : 05:26:40
  مدت برنامه : 00:33:31
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 05:31:37
  زمان پایان : 06:04:29
  مدت برنامه : 00:32:52
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 06:10:26
  زمان پایان : 06:36:00
  مدت برنامه : 00:25:34
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 06:36:51
  زمان پایان : 06:53:12
  مدت برنامه : 00:16:21
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 06:56:48
  زمان پایان : 07:38:00
  مدت برنامه : 00:41:12
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 07:40:09
  زمان پایان : 08:17:02
  مدت برنامه : 00:36:53
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • ویتامین خ8
  زمان آغاز: 08:18:54
  زمان پایان : 08:42:09
  مدت برنامه : 00:23:15
  [موضوع]0[تهیه کننده]کرم یزدی[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ای شاد و مفرح با آیتم هایی چون دوربین مخفی،کلیپ های فضای مجازی ،گزارش و شوخی های طنز
 • پیش پرده جامع 5
  زمان آغاز: 08:42:09
  زمان پایان : 08:47:28
  مدت برنامه : 00:05:19
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 08:51:32
  زمان پایان : 08:56:36
  مدت برنامه : 00:05:04
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 08:56:50
  زمان پایان : 09:21:45
  مدت برنامه : 00:24:55
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 09:21:53
  زمان پایان : 09:27:36
  مدت برنامه : 00:05:43
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 09:27:36
  زمان پایان : 10:09:04
  مدت برنامه : 00:41:28
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 10:09:10
  زمان پایان : 10:18:38
  مدت برنامه : 00:09:28
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 10:18:52
  زمان پایان : 10:44:26
  مدت برنامه : 00:25:34
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 10:45:17
  زمان پایان : 11:01:38
  مدت برنامه : 00:16:21
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 11:06:49
  زمان پایان : 11:48:01
  مدت برنامه : 00:41:12
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 11:50:37
  زمان پایان : 12:27:30
  مدت برنامه : 00:36:53
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 12:27:36
  زمان پایان : 12:33:14
  مدت برنامه : 00:05:38
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • پویانمایی جوانمردان
  زمان آغاز: 12:33:28
  زمان پایان : 12:56:27
  مدت برنامه : 00:22:59
  [موضوع]کتابخانه[تهیه کننده]الهام ابراهیمی[کارگردان]علی احمدی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایت مردانگی و رشادت پهلوانان ایران زمین
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:05:38
  زمان پایان : 13:10:50
  مدت برنامه : 00:05:12
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • گزیده نفس
  زمان آغاز: 13:10:56
  زمان پایان : 13:20:27
  مدت برنامه : 00:09:31
  [موضوع]0[تهیه کننده].[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان].[بازیگران]0[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ]. [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 13:20:35
  زمان پایان : 13:43:59
  مدت برنامه : 00:23:24
  [موضوع]المپیک توکیو2020[تهیه کننده]پیمان یوسفی[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]این برنامه با نگاه متفاوت رویدادهای ورزشی را بررسی و به نمایش می گذارد.
 • پیش پرده جامع 5
  زمان آغاز: 13:43:59
  زمان پایان : 13:49:18
  مدت برنامه : 00:05:19
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[تهیه کننده].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 13:49:24
  زمان پایان : 13:58:55
  مدت برنامه : 00:09:31
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • ویتامین خ8
  زمان آغاز: 13:59:09
  زمان پایان : 14:22:24
  مدت برنامه : 00:23:15
  [موضوع]0[تهیه کننده]کرم یزدی[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ای شاد و مفرح با آیتم هایی چون دوربین مخفی،کلیپ های فضای مجازی ،گزارش و شوخی های طنز
 • قاصدک
  زمان آغاز: 14:22:24
  زمان پایان : 14:44:41
  مدت برنامه : 00:22:17
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]دیدنی ها-نما خارجی-نقاشی با شن-آوا-آفرینش-مهارت
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 14:44:47
  زمان پایان : 14:52:08
  مدت برنامه : 00:07:21
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 14:52:22
  زمان پایان : 15:17:17
  مدت برنامه : 00:24:55
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 15:21:36
  زمان پایان : 16:03:04
  مدت برنامه : 00:41:28
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع]0[تهیه کننده].[محصول].[کارگردان].[مجری].[میهمان].[بازیگران]مهران احمدی[خلاصه برنامه].
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:03:10
  زمان پایان : 16:10:08
  مدت برنامه : 00:06:58
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 16:10:22
  زمان پایان : 16:35:56
  مدت برنامه : 00:25:34
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 16:36:47
  زمان پایان : 16:53:08
  مدت برنامه : 00:16:21
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 16:53:14
  زمان پایان : 17:00:28
  مدت برنامه : 00:07:14
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 17:00:42
  زمان پایان : 17:41:54
  مدت برنامه : 00:41:12
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 17:45:13
  زمان پایان : 18:22:06
  مدت برنامه : 00:36:53
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:22:12
  زمان پایان : 18:27:22
  مدت برنامه : 00:05:10
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • پویانمایی جوانمردان
  زمان آغاز: 18:27:36
  زمان پایان : 18:49:54
  مدت برنامه : 00:22:18
  [موضوع]خنجر زهرآگین[تهیه کننده]الهام ابراهیمی[کارگردان]علی احمدی[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]روایت مردانگی و رشادت پهلوانان ایران زمین
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 18:50:00
  زمان پایان : 18:59:42
  مدت برنامه : 00:09:42
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 18:59:56
  زمان پایان : 19:20:17
  مدت برنامه : 00:20:21
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ]. [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • شبکه کوچک
  زمان آغاز: 19:26:39
  زمان پایان : 19:49:00
  مدت برنامه : 00:22:21
  [موضوع]0[تهیه کننده]سید مسعود صفوی[کارگردان]0[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ترکیبی عروسکی
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 19:49:06
  زمان پایان : 20:00:03
  مدت برنامه : 00:10:57
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • ویتامین خ8
  زمان آغاز: 20:00:17
  زمان پایان : 20:25:26
  مدت برنامه : 00:25:09
  [موضوع]0[تهیه کننده]کرم یزدی[کارگردان].[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]برنامه ای شاد و مفرح با آیتم هایی چون دوربین مخفی،کلیپ های فضای مجازی ،گزارش و شوخی های طنز
 • ورزشیا
  زمان آغاز: 20:25:34
  زمان پایان : 20:48:04
  مدت برنامه : 00:22:30
  [موضوع]المپیک توکیو2020[تهیه کننده]پیمان یوسفی[کارگردان].[مجری]0[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]این برنامه با نگاه متفاوت رویدادهای ورزشی را بررسی و به نمایش می گذارد.
 • قاصدک
  زمان آغاز: 20:48:12
  زمان پایان : 21:10:35
  مدت برنامه : 00:22:23
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]دیدنی ها-نما خارجی-نقاشی با شن-آوا-آفرینش-مهارت
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 21:10:41
  زمان پایان : 21:21:03
  مدت برنامه : 00:10:22
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 21:21:17
  زمان پایان : 22:25:10
  مدت برنامه : 01:03:53
  [موضوع]0[تهیه کننده]مقداد مومن نژاد[محصول].[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان].[بازیگران]0[میهمان].[خواننده].[نام آهنگ]. [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:25:18
  زمان پایان : 22:30:56
  مدت برنامه : 00:05:38
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • نفس
  زمان آغاز: 22:30:56
  زمان پایان : 22:55:04
  مدت برنامه : 00:24:08
  [موضوع]0[تهیه کننده]مقداد مومن نژاد[محصول].[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]فلورا سام[میهمان].[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]روایتی از مادران سرزمین ایران...
 • آگهی بازرگانی
  زمان آغاز: 22:55:10
  زمان پایان : 23:03:12
  مدت برنامه : 00:08:02
  شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000 [موضوع].[مجری].[بازیگران].[خلاصه برنامه].
 • جنگ ربات ها ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 23:03:26
  زمان پایان : 23:35:58
  مدت برنامه : 00:32:32
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
 • جنگ ربات ها
  زمان آغاز: 23:39:21
  زمان پایان : 23:59:07
  مدت برنامه : 00:19:46
  [موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0 [خلاصه برنامه]مسابقه هیجان انگیز بین رباتها
برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید

جستجو در