00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00خندوانه
00:30:00چهل تیکه
01:30:00کاف گاف
02:00:00شمس العماره
02:30:00ویتامین خ
03:00:00خندوانه
04:00:00چهل تیکه
05:30:00اذانگاهی
05:40:00شمس العماره
06:00:00دست فرمون
07:30:00قاصدک
08:00:00چهل تیکه
09:00:00خندوانه
10:00:00شمس العماره
10:30:00ویتامین خ
11:00:00با کلاس
11:10:00دست فرمون
12:30:00اذانگاهی
12:40:00کاف گاف
13:00:00با کلاس
13:10:00چهل تیکه
14:00:00خانواده باحال
15:00:00خندوانه
16:00:00با کلاس
16:10:00شمس العماره
16:30:00ویتامین خ
17:00:00دست فرمون
18:00:00اذانگاهی
18:10:00دست فرمون
18:30:00نسیم دانش
19:00:00هزار داستان
20:00:00نمای ایرانی
20:30:00چهل تیکه
22:00:00نبرد ربات ها
23:00:00نمای نزدیک
23:30:00با کلاس
23:40:00قاصدک

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید