• آن لحظه
  زمان آغاز: 00:03:34
  زمان پایان : 00:34:54
  مدت برنامه : 00:31:20
  [خلاصه برنامه] این برنامه بر پایه گفت و گو در خصوص ماه محرم می باشد.
 • نسیما
  زمان آغاز: 00:38:57
  زمان پایان : 00:46:17
  مدت برنامه : 00:07:20
 • اجاق
  زمان آغاز: 00:46:17
  زمان پایان : 01:00:08
  مدت برنامه : 00:13:51
  [خلاصه برنامه]آشپزی در طبیعت
 • نسیم حرم ( زنده )
  زمان آغاز: 01:00:22
  زمان پایان : 02:00:22
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از سرگذشت 2
  زمان آغاز: 02:02:27
  زمان پایان : 03:01:01
  مدت برنامه : 00:58:34
 • نسیما
  زمان آغاز: 03:05:54
  زمان پایان : 03:13:14
  مدت برنامه : 00:07:20
 • اذان (ویژه محرم و صفر)
  زمان آغاز: 03:15:30
  زمان پایان : 03:20:57
  مدت برنامه : 00:05:27
  [موضوع]اذان صبح
 • نسیم آوا ( سری 5 )
  زمان آغاز: 03:21:36
  زمان پایان : 03:52:51
  مدت برنامه : 00:31:15
 • من حسین را دوست دارم
  زمان آغاز: 03:54:13
  زمان پایان : 04:20:56
  مدت برنامه : 00:26:43
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی این برنامه در خصوص ایام محرم است.
 • مجلس واقعه
  زمان آغاز: 04:21:12
  زمان پایان : 04:59:00
  مدت برنامه : 00:37:48
  [خلاصه برنامه]تعزیه خوانی.
 • مستند تنها درکوهستان
  زمان آغاز: 04:59:22
  زمان پایان : 05:58:57
  مدت برنامه : 00:59:35
 • از سرگذشت 2
  زمان آغاز: 06:03:58
  زمان پایان : 07:02:32
  مدت برنامه : 00:58:34
 • نمای رادیو ( تکرار )
  زمان آغاز: 07:04:36
  زمان پایان : 07:19:34
  مدت برنامه : 00:14:58
  [موضوع]مسافر کربلا
 • نسیم آوا ( سری 5 )
  زمان آغاز: 07:24:33
  زمان پایان : 07:55:48
  مدت برنامه : 00:31:15
 • با حسین حرف بزن
  زمان آغاز: 07:59:52
  زمان پایان : 08:25:37
  مدت برنامه : 00:25:45
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • آن لحظه
  زمان آغاز: 08:28:46
  زمان پایان : 09:00:06
  مدت برنامه : 00:31:20
  [خلاصه برنامه] این برنامه بر پایه گفت و گو در خصوص ماه محرم می باشد.
 • مجلس واقعه
  زمان آغاز: 09:02:21
  زمان پایان : 09:40:09
  مدت برنامه : 00:37:48
  [خلاصه برنامه]تعزیه خوانی.
 • پیش پرده نسیم حرم
  زمان آغاز: 09:43:57
  زمان پایان : 09:50:04
  مدت برنامه : 00:06:07
 • نسیما
  زمان آغاز: 09:50:04
  زمان پایان : 09:57:24
  مدت برنامه : 00:07:20
 • از سرگذشت 2
  زمان آغاز: 09:59:32
  زمان پایان : 10:58:06
  مدت برنامه : 00:58:34
 • ایران ما (زنده)
  زمان آغاز: 10:59:30
  زمان پایان : 11:59:30
  مدت برنامه : 01:00:00
 • نسیما
  زمان آغاز: 12:21:37
  زمان پایان : 12:28:57
  مدت برنامه : 00:07:20
 • نمای رادیو ( تکرار )
  زمان آغاز: 12:30:40
  زمان پایان : 12:45:38
  مدت برنامه : 00:14:58
  [موضوع]مسافر کربلا
 • نسیم آوا ( سری 5 )
  زمان آغاز: 12:50:58
  زمان پایان : 13:22:13
  مدت برنامه : 00:31:15
 • من حسین را دوست دارم
  زمان آغاز: 13:27:46
  زمان پایان : 13:54:29
  مدت برنامه : 00:26:43
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی این برنامه در خصوص ایام محرم است.
 • مجلس واقعه
  زمان آغاز: 14:01:04
  زمان پایان : 14:38:52
  مدت برنامه : 00:37:48
  [خلاصه برنامه]تعزیه خوانی.
 • نسیما (فصل اول)
  زمان آغاز: 14:43:51
  زمان پایان : 14:51:06
  مدت برنامه : 00:07:15
 • از سرگذشت 2
  زمان آغاز: 15:01:15
  زمان پایان : 15:59:49
  مدت برنامه : 00:58:34
 • شما و سیما
  زمان آغاز: 16:01:32
  زمان پایان : 16:22:27
  مدت برنامه : 00:20:55
  [خلاصه برنامه]پشت صحنه آخرین تولیدات شبکه های تلویزیونی و گفت و گو با عوامل و برنامه سازان
 • شما و سیما
  زمان آغاز: 16:23:27
  زمان پایان : 16:35:26
  مدت برنامه : 00:11:59
  [خلاصه برنامه]پشت صحنه آخرین تولیدات شبکه های تلویزیونی و گفت و گو با عوامل و برنامه سازان
 • نسیما (فصل اول)
  زمان آغاز: 16:44:54
  زمان پایان : 16:52:09
  مدت برنامه : 00:07:15
 • با حسین حرف بزن
  زمان آغاز: 16:52:38
  زمان پایان : 17:18:23
  مدت برنامه : 00:25:45
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • نمای رادیو ( تکرار ) ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 17:19:50
  زمان پایان : 17:37:56
  مدت برنامه : 00:18:06
  [موضوع]مسافر کربلا
 • نسیم حرم
  زمان آغاز: 17:39:41
  زمان پایان : 19:08:24
  مدت برنامه : 01:28:43
 • آن لحظه
  زمان آغاز: 19:09:26
  زمان پایان : 19:39:42
  مدت برنامه : 00:30:16
  [خلاصه برنامه] این برنامه بر پایه گفت و گو در خصوص ماه محرم می باشد.
 • آن لحظه
  زمان آغاز: 19:45:00
  زمان پایان : 19:55:08
  مدت برنامه : 00:10:08
  [خلاصه برنامه] این برنامه بر پایه گفت و گو در خصوص ماه محرم می باشد.
 • من حسین را دوست دارم
  زمان آغاز: 19:55:27
  زمان پایان : 20:25:06
  مدت برنامه : 00:29:39
  [خلاصه برنامه]محوریت اصلی این برنامه در خصوص ایام محرم است.
 • نسیم آوا ( سری 5 )
  زمان آغاز: 20:25:29
  زمان پایان : 21:00:29
  مدت برنامه : 00:35:00
 • از سرگذشت 2
  زمان آغاز: 21:00:45
  زمان پایان : 22:01:35
  مدت برنامه : 01:00:50
 • مجلس واقعه
  زمان آغاز: 22:03:05
  زمان پایان : 22:40:18
  مدت برنامه : 00:37:13
  [خلاصه برنامه]تعزیه خوانی.
 • پیش پرده نسیم حرم
  زمان آغاز: 22:45:48
  زمان پایان : 22:51:55
  مدت برنامه : 00:06:07
 • نسیما (فصل اول)
  زمان آغاز: 22:52:13
  زمان پایان : 22:59:28
  مدت برنامه : 00:07:15
 • با حسین حرف بزن
  زمان آغاز: 22:59:57
  زمان پایان : 23:50:25
  مدت برنامه : 00:50:28
  [خلاصه برنامه]واگویه های عاشقانه افراد مختلف با امام حسین (ع)
 • نمای رادیو ( تکرار )
  زمان آغاز: 23:50:39
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:09:20
  [موضوع]مسافر کربلا
2024-07-14 17:20:26