دنیای مستند


دنیای مستند

توضیحات:


قسمت های مختلف برنامه:

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 23 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های دنیای مستند (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
دنیای مستند
[موضوع]نشان برتر
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 16:33:7
32 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]نشان برتر
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 16:0:28
29 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]نشان برتر
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 12:4:28
37 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]نشان برتر
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 11:32:40
24 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]نشان برتر
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 7:10:47
62 دقیقه
دنیای مستند
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 5:30:29
28 دقیقه
دنیای مستند
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 2:56:49
28 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]نشان برتر
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 0:28:3
62 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]نشان برتر
شنبه 25 شهریور 1402 - 21:45:3
62 دقیقه
دنیای مستند
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 14:20:58
34 دقیقه
دنیای مستند
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 7:57:58
34 دقیقه
دنیای مستند
شنبه 21 مرداد 1402 - 18:31:4
34 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 21 مرداد 1402 - 16:1:10
51 دقیقه
دنیای مستند
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 21 مرداد 1402 - 12:35:17
62 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 21 مرداد 1402 - 7:6:28
51 دقیقه
دنیای مستند
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 21 مرداد 1402 - 5:35:16
62 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
شنبه 21 مرداد 1402 - 2:30:20
51 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 20 مرداد 1402 - 23:0:28
51 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 6 مرداد 1402 - 12:58:53
23 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 6 مرداد 1402 - 12:49:40
23 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 6 مرداد 1402 - 12:30:19
27 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 6 مرداد 1402 - 12:21:6
27 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
جمعه 6 مرداد 1402 - 5:9:10
50 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 12:48:46
25 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 12:47:50
25 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 12:23:37
23 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 12:22:41
23 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 5:37:22
25 دقیقه
مستند (میراث مرثیه)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 5:12:11
23 دقیقه
دنیای مستند
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 17:25:40
32 دقیقه
دنیای مستند
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 16:55:41
25 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 4:4:6
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 13:21:9
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 4:0:53
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 4:30:27
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 5:21:52
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 1:46:24
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 14:58:45
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 7:13:12
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 18:32:5
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
پنج شنبه 4 خرداد 1402 - 3:16:7
27 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 12:5:1
22 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 7:40:50
22 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
دو شنبه 1 خرداد 1402 - 3:36:0
22 دقیقه
دنیای مستند
شنبه 30 اردیبهشت 1402 - 3:20:7
33 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 4:16:30
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 1:32:20
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 13:56:38
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 13:40:10
15 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
پنج شنبه 28 اردیبهشت 1402 - 3:22:23
29 دقیقه
دنیای مستند
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 13:20:32
9 دقیقه
دنیای مستند
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 13:4:4
14 دقیقه
دنیای مستند
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 7:34:25
9 دقیقه
دنیای مستند
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 7:16:32
14 دقیقه
دنیای مستند
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 3:55:2
23 دقیقه
دنیای مستند (دانستنی ها)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 18:3:17
23 دقیقه
دنیای مستند (دانستنی ها)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 14:3:19
23 دقیقه
دنیای مستند (دانستنی ها)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 14:1:59
23 دقیقه
دنیای مستند (دانستنی ها)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 9:15:9
23 دقیقه
دنیای مستند (دانستنی ها)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 9:13:49
23 دقیقه
دنیای مستند (دانستنی ها)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 5:3:59
23 دقیقه
دنیای مستند (دانستنی ها)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 26 اردیبهشت 1402 - 2:31:5
23 دقیقه
دنیای مستند (دانستنی ها)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 21:31:42
23 دقیقه
دنیای مستند
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 12:50:46
29 دقیقه
دنیای مستند
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 7:43:6
14 دقیقه
دنیای مستند
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 7:25:19
14 دقیقه
دنیای مستند
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 3:31:5
29 دقیقه
دنیای مستند
شنبه 23 اردیبهشت 1402 - 3:28:26
33 دقیقه
دنیای مستند
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 13:2:6
10 دقیقه
دنیای مستند
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 12:41:39
19 دقیقه
دنیای مستند
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 1:28:48
29 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 11:43:38
14 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 11:27:14
14 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 5:25:3
29 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 0:5:25
29 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 13:2:56
15 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 12:47:23
13 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 7:55:9
28 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 6:19:0
15 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 6:4:25
13 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 0:4:16
28 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 7:6:40
15 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 6:52:5
13 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 0:14:49
28 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 14:37:59
30 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 14:2:36
32 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 8:52:26
30 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
یک شنبه 28 اسفند 1401 - 8:16:42
32 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
شنبه 27 اسفند 1401 - 20:35:42
30 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
شنبه 27 اسفند 1401 - 20:0:40
32 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
شنبه 27 اسفند 1401 - 14:15:59
11 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
شنبه 27 اسفند 1401 - 13:59:22
14 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
شنبه 27 اسفند 1401 - 7:19:22
11 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
شنبه 27 اسفند 1401 - 7:3:41
14 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 26 اسفند 1401 - 6:52:48
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 26 اسفند 1401 - 0:30:3
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 26 اسفند 1401 - 0:26:3
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 19:26:27
23 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 11:41:12
28 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 4:55:27
28 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]تور بزرگ
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 12:17:1
19 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]تور بزرگ
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 12:0:3
12 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]تور بزرگ
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 0:22:31
31 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]تور بزرگ
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 19:18:50
31 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 7:6:1
25 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 0:9:57
25 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 12:18:1
11 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 12:0:25
12 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 7:0:44
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 0:3:55
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 19:30:35
23 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 12:18:1
11 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 12:0:4
12 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 7:4:46
23 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 3:27:17
23 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 0:1:42
23 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
شنبه 20 اسفند 1401 - 20:30:5
23 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
شنبه 20 اسفند 1401 - 7:14:34
15 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
شنبه 20 اسفند 1401 - 6:59:20
13 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]تور بزرگ
جمعه 19 اسفند 1401 - 11:41:58
31 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]تور بزرگ
جمعه 19 اسفند 1401 - 0:20:40
31 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 11:16:2
28 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 7:7:59
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 0:11:54
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 11:49:22
25 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 7:1:59
25 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 0:4:5
25 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 19:24:40
25 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]ایستگاه زمان
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 12:20:1
10 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]ایستگاه زمان
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 11:58:30
16 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]ایستگاه زمان
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 0:6:26
26 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]ایستگاه زمان
شنبه 13 اسفند 1401 - 20:40:37
26 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
شنبه 13 اسفند 1401 - 7:2:32
29 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
شنبه 13 اسفند 1401 - 3:0:11
29 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 12 اسفند 1401 - 19:1:3
29 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 12 اسفند 1401 - 11:34:32
27 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 12 اسفند 1401 - 0:29:0
27 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 11:15:35
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 5:40:46
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 0:23:55
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 16:59:27
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 11:50:12
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 0:25:17
23 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 7:1:42
25 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 3:29:17
25 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]اعجوبه های طبیعت
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 7:1:37
24 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]اعجوبه های طبیعت
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 0:30:11
24 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]بچه های دور کند
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 12:26:41
28 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]بچه های دور کند
یک شنبه 7 اسفند 1401 - 3:56:45
28 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]بچه های دور کند
شنبه 6 اسفند 1401 - 20:46:23
13 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]بچه های دور کند
شنبه 6 اسفند 1401 - 20:28:21
14 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
شنبه 6 اسفند 1401 - 6:43:3
21 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]تور بزرگ
شنبه 6 اسفند 1401 - 2:59:20
21 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 5 اسفند 1401 - 11:44:57
29 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 5 اسفند 1401 - 7:9:48
14 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 5 اسفند 1401 - 6:53:16
14 دقیقه
دنیای مستند (تکرار )
[موضوع]چگونه ساخته شد
جمعه 5 اسفند 1401 - 0:24:17
29 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 11:20:49
30 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 5:23:17
30 دقیقه
دنیای مستند (آزمایش های عجیب)
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 17:0:20
31 دقیقه
دنیای مستند (آزمایش های عجیب)
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 17:0:12
31 دقیقه
دنیای مستند (آزمایش های عجیب)
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 11:45:21
31 دقیقه
دنیای مستند (آزمایش های عجیب)
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 6:48:44
31 دقیقه
دنیای مستند (آزمایش های عجیب)
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 0:15:24
31 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 6:52:8
28 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 2 اسفند 1401 - 3:28:17
28 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 6:50:37
28 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
دو شنبه 1 اسفند 1401 - 0:22:22
28 دقیقه
دنیای مستند (بچه های دور کند)
جمعه 28 بهمن 1401 - 11:48:5
28 دقیقه
دنیای مستند (بچه های دور کند)
جمعه 28 بهمن 1401 - 0:15:38
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 10:50:11
23 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 10:49:41
23 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 5:30:21
23 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 0:3:20
23 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 16:43:49
30 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 12:22:1
13 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 12:0:8
16 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 0:19:53
30 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 25 بهمن 1401 - 6:52:31
30 دقیقه
دنیای مستند (بچه های دور کند)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
شنبه 22 بهمن 1401 - 7:23:47
13 دقیقه
دنیای مستند (بچه های دور کند)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
شنبه 22 بهمن 1401 - 7:6:21
14 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 21 بهمن 1401 - 7:12:14
6 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 21 بهمن 1401 - 6:50:47
20 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 21 بهمن 1401 - 5:3:30
26 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
جمعه 21 بهمن 1401 - 0:2:19
26 دقیقه
دنیای مستند (ناجیان خودرو)
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
پنج شنبه 20 بهمن 1401 - 5:36:37
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 17:13:5
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 7:7:27
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 6:51:22
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 0:38:6
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 14:56:51
23 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 6:57:0
23 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
دو شنبه 17 بهمن 1401 - 0:18:0
23 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 17:18:38
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
یک شنبه 16 بهمن 1401 - 6:48:13
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 14 بهمن 1401 - 5:6:40
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
جمعه 14 بهمن 1401 - 0:9:39
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 5:6:36
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 0:5:21
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 17:21:22
13 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 7:2:27
27 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
چهار شنبه 12 بهمن 1401 - 0:20:14
27 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 6:59:2
30 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
سه شنبه 11 بهمن 1401 - 0:6:29
30 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 11:29:41
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 6:43:35
29 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
یک شنبه 9 بهمن 1401 - 2:0:38
29 دقیقه
دنیای مستند
[موضوع]تور بزرگ[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
شنبه 8 بهمن 1401 - 1:5:37
59 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 7 بهمن 1401 - 7:17:33
13 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 7 بهمن 1401 - 7:0:39
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
جمعه 7 بهمن 1401 - 0:8:34
28 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 5:14:5
26 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 5:48:7
11 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 5:23:21
19 دقیقه
دنیای مستند (ایستگاه زمان)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
یک شنبه 2 بهمن 1401 - 1:55:26
31 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
شنبه 1 بهمن 1401 - 7:20:56
34 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
شنبه 1 بهمن 1401 - 6:50:11
28 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
شنبه 1 بهمن 1401 - 0:59:39
62 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 30 دی 1401 - 7:25:29
19 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 30 دی 1401 - 7:9:27
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
جمعه 30 دی 1401 - 0:3:11
34 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
پنج شنبه 29 دی 1401 - 0:16:22
40 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
دو شنبه 26 دی 1401 - 0:29:39
29 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
شنبه 24 دی 1401 - 1:16:8
62 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
شنبه 24 دی 1401 - 1:14:12
62 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 23 دی 1401 - 7:25:15
13 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
جمعه 23 دی 1401 - 7:9:2
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
جمعه 23 دی 1401 - 0:17:54
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
پنج شنبه 22 دی 1401 - 7:15:51
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
پنج شنبه 22 دی 1401 - 7:0:6
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
پنج شنبه 22 دی 1401 - 0:9:29
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
چهار شنبه 21 دی 1401 - 7:22:47
9 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
چهار شنبه 21 دی 1401 - 7:7:16
14 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
چهار شنبه 21 دی 1401 - 0:0:29
24 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
سه شنبه 20 دی 1401 - 0:16:10
28 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
دو شنبه 19 دی 1401 - 12:15:16
27 دقیقه
دنیای مستند (چگونه ساخته شده)
[موضوع]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
دو شنبه 19 دی 1401 - 0:14:5
27 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
شنبه 17 دی 1401 - 7:31:20
34 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0
شنبه 17 دی 1401 - 7:1:12
28 دقیقه
دنیای مستند (تور بزرگ)
[موضوع]0[تهیه کننده]0[کارگردان]0[مجری]0[میهمان]0[بازیگران]0[میهمان]0[خواننده]0[نام آهنگ]0
شنبه 17 دی 1401 - 0:55:17
62 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2023-09-25 05:50:34