اخبار و تازه ها

دست پر شبکه" نسیم " برای ایام تابستان

بنا به گزارش روابط عمومی شبکه نسیم، محمد احسانی، مدیراین شبکه در محل ضبط برنامه های تابستانی شبکه نسیم حاضر شده و از نزدیک در جریان تولید و آماده سازی این برنامه ها قرار گرفت.