جام آرزوها


1402/11/16_بهنام ابوالقاسم پوردانلود برنامه


ویدیوهای مرتبط

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 30 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های جام آرزوها (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ادمون بزیک
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 14:53:11
72 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ادمون بزیک
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 14:15:19
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ادمون بزیک
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 7:44:31
72 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ادمون بزیک
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 7:10:35
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ناصر محمد خانی
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 14:41:57
40 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ناصر محمد خانی
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 13:56:18
42 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ناصر محمد خانی
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 8:12:32
40 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ناصر محمد خانی
دو شنبه 23 بهمن 1402 - 7:29:0
42 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ناصر محمد خانی[میهمان]ناصر محمد خانی
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 23:52:36
7 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ناصر محمد خانی
یک شنبه 22 بهمن 1402 - 23:4:18
42 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]افشین پیروانی
شنبه 21 بهمن 1402 - 15:20:45
24 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]افشین پیروانی
شنبه 21 بهمن 1402 - 14:32:20
39 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]افشین پیروانی
شنبه 21 بهمن 1402 - 8:5:1
24 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]افشین پیروانی
شنبه 21 بهمن 1402 - 7:18:27
39 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]افشین پیروانی[میهمان]افشین پیروانی
جمعه 20 بهمن 1402 - 23:15:58
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد نادری
جمعه 20 بهمن 1402 - 15:4:32
38 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد نادری
جمعه 20 بهمن 1402 - 14:6:22
55 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد نادری
جمعه 20 بهمن 1402 - 7:50:36
38 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد نادری
جمعه 20 بهمن 1402 - 7:45:13
38 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد نادری[میهمان]محمد نادری
جمعه 20 بهمن 1402 - 6:49:1
55 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد نادری[میهمان]محمد نادری
جمعه 20 بهمن 1402 - 6:48:35
55 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد نادری[میهمان]محمد نادری
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 23:9:17
50 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سالار عقیلی
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 15:16:4
22 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سالار عقیلی
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 15:15:56
22 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سالار عقیلی[میهمان]سالار عقیلی
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 14:26:45
39 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سالار عقیلی
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 8:9:30
22 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سالار عقیلی
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 8:9:22
22 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سالار عقیلی
پنج شنبه 19 بهمن 1402 - 7:22:49
39 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سالار عقیلی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 23:31:9
20 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سالار عقیلی[میهمان]سالار عقیلی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 22:59:49
20 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هلیا امامی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 14:42:14
45 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هلیا امامی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 14:16:3
17 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هلیا امامی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 14:10:29
75 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هلیا امامی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 7:49:54
45 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هلیا امامی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 7:26:40
75 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هلیا امامی[میهمان]هلیا امامی
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 23:0:13
54 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]بهنام ابوالقاسم پور
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 14:0:34
68 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]بهنام ابوالقاسم پور
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 7:29:9
68 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]بهنام ابوالقاسم پور[میهمان]بهنام ابوالقاسم پور
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 22:59:59
60 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]رضا شاهرودی
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 14:51:8
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]رضا شاهرودی
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 13:51:44
56 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]رضا شاهرودی
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 8:27:5
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]رضا شاهرودی
دو شنبه 16 بهمن 1402 - 7:29:37
56 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید حامی
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 15:1:47
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید حامی
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 14:55:42
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید حامی
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 14:19:55
38 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید حامی
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 14:13:50
38 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید حامی
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 8:11:58
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید حامی[میهمان]حمید حامی
یک شنبه 15 بهمن 1402 - 7:32:42
38 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]رضا شاهرودی[میهمان]رضا شاهرودی
شنبه 14 بهمن 1402 - 23:5:59
54 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]نیکی مظفری
شنبه 14 بهمن 1402 - 14:27:10
32 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]نیکی مظفری
شنبه 14 بهمن 1402 - 14:0:48
23 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]نیکی مظفری
شنبه 14 بهمن 1402 - 7:47:31
32 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]نیکی مظفری
شنبه 14 بهمن 1402 - 7:23:28
23 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]نیکی مظفری[میهمان]نیکی مظفری
جمعه 13 بهمن 1402 - 22:59:15
60 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هاشم بیک زاده
جمعه 13 بهمن 1402 - 15:19:48
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هاشم بیک زاده
جمعه 13 بهمن 1402 - 14:25:51
50 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هاشم بیک زاده
جمعه 13 بهمن 1402 - 8:36:1
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هاشم بیک زاده
جمعه 13 بهمن 1402 - 7:44:26
50 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]هاشم بیک زاده[میهمان]هاشم بیک زاده
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 23:0:35
59 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محیا دهقانی
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 15:4:29
26 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محیا دهقانی
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 14:21:36
39 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محیا دهقانی
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 8:16:20
26 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محیا دهقانی
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 7:35:47
39 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محیا دهقانی[میهمان]محیا دهقانی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 23:0:4
59 دقیقه
جام آرزوها
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 14:45:0
48 دقیقه
جام آرزوها
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 14:38:59
48 دقیقه
جام آرزوها
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 14:10:7
31 دقیقه
جام آرزوها
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 14:4:6
31 دقیقه
جام آرزوها
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 7:25:40
31 دقیقه
جام آرزوها
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 23:0:47
59 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سینا حجازی
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 14:34:12
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سینا حجازی
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 14:1:9
29 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سینا حجازی
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 8:1:57
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سینا حجازی
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 7:30:37
29 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سینا حجازی
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 23:39:56
20 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سینا حجازی[میهمان]سینا حجازی
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 23:4:24
29 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سام نوری
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 14:29:58
19 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سام نوری
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 14:29:22
19 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سام نوری
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 13:59:44
26 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سام نوری
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 13:59:8
26 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سام نوری
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 7:57:57
19 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سام نوری
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 7:30:34
26 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سام نوری
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 23:37:29
19 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سام نوری[میهمان]سام نوری
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 23:5:22
26 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]الهه منصوریان
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 14:43:49
45 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]الهه منصوریان
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 14:43:47
45 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]الهه منصوریان
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 14:5:29
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]الهه منصوریان
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 8:5:56
45 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]الهه منصوریان
یک شنبه 8 بهمن 1402 - 7:31:43
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]الهه منصوریان
شنبه 7 بهمن 1402 - 23:38:24
21 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]الهه منصوریان[میهمان]الهه منصوریان
شنبه 7 بهمن 1402 - 22:59:11
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی منصوریان
شنبه 7 بهمن 1402 - 14:18:54
91 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی منصوریان
شنبه 7 بهمن 1402 - 7:20:2
91 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی منصوریان[میهمان]علی منصوریان
جمعه 6 بهمن 1402 - 23:0:32
58 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]آتیلا حجازی-محسن ابراهیم زاده
جمعه 6 بهمن 1402 - 14:57:12
41 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]آتیلا حجازی-محسن ابراهیم زاده
جمعه 6 بهمن 1402 - 14:16:40
37 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]آتیلا حجازی-محسن ابراهیم زاده
جمعه 6 بهمن 1402 - 7:40:12
78 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]آتیلا حجازی-محسن ابراهیم زاده[میهمان]آتیلا حجازی-محسن ابراهیم زاده
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 23:0:21
59 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]مجید واشقانی
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 14:3:49
71 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]مجید واشقانی
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 13:11:23
48 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]مجید واشقانی[میهمان]مجید واشقانی
پنج شنبه 5 بهمن 1402 - 7:52:1
120 دقیقه
جام آرزوها
[موضوع]روز پدر[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]مجید واشقانی -عبدالله روا-عسگری-میثاقیان[میهمان]مجید واشقانی -عبدالله روا-عسگری-میثاقیان
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 22:59:54
60 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]عیسی آل کثیر
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 14:35:27
49 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]عیسی آل کثیر
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 14:2:38
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]عیسی آل کثیر
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 7:31:34
79 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]اکبر عبدی
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 14:32:22
36 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]اکبر عبدی
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 13:59:12
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]اکبر عبدی
سه شنبه 3 بهمن 1402 - 7:29:59
67 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]اکبر عبدی
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 23:39:27
20 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]اکبر عبدی[میهمان]اکبر عبدی
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 23:2:54
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]امیرعباس گلاب
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 14:40:6
34 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]امیرعباس گلاب
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 13:59:43
37 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]امیرعباس گلاب
دو شنبه 2 بهمن 1402 - 7:30:20
71 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]امیرعباس گلاب
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 23:44:23
15 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]امیرعباس گلاب[میهمان]امیرعباس گلاب
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 23:1:42
37 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد معتمدی
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 14:45:19
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد معتمدی
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 14:45:5
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد معتمدی
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 14:0:18
42 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد معتمدی
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 14:0:4
42 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد معتمدی
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 8:14:10
30 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد معتمدی
یک شنبه 1 بهمن 1402 - 7:30:34
42 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]محمد معتمدی[میهمان]محمد معتمدی
شنبه 30 دی 1402 - 23:0:35
58 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سوگل طهماسبی
شنبه 30 دی 1402 - 14:41:12
23 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سوگل طهماسبی
شنبه 30 دی 1402 - 14:40:48
23 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سوگل طهماسبی
شنبه 30 دی 1402 - 14:10:24
27 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سوگل طهماسبی
شنبه 30 دی 1402 - 14:10:0
27 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سوگل طهماسبی
شنبه 30 دی 1402 - 8:0:1
23 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سوگل طهماسبی
شنبه 30 دی 1402 - 7:30:46
27 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سوگل طهماسبی[میهمان]سوگل طهماسبی
جمعه 29 دی 1402 - 22:59:50
60 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ایرج نوذری
جمعه 29 دی 1402 - 14:52:47
21 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ایرج نوذری
جمعه 29 دی 1402 - 14:17:35
31 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ایرج نوذری
جمعه 29 دی 1402 - 8:7:47
21 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ایرج نوذری
جمعه 29 دی 1402 - 7:33:28
31 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ایرج نوذری
پنج شنبه 28 دی 1402 - 23:37:16
21 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]ایرج نوذری[میهمان]ایرج نوذری
پنج شنبه 28 دی 1402 - 23:0:11
31 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سارا منجزی پور
پنج شنبه 28 دی 1402 - 14:57:4
19 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سارا منجزی پور
پنج شنبه 28 دی 1402 - 14:21:57
31 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سارا منجزی پور
پنج شنبه 28 دی 1402 - 8:3:39
19 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]سارا منجزی پور[میهمان]سارا منجزی پور
پنج شنبه 28 دی 1402 - 7:30:30
31 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[میهمان]حمید عسگری
چهار شنبه 27 دی 1402 - 22:59:59
58 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید عسگری
چهار شنبه 27 دی 1402 - 14:39:4
27 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید عسگری
چهار شنبه 27 دی 1402 - 14:3:12
32 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید عسگری
چهار شنبه 27 دی 1402 - 8:6:49
27 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید عسگری[میهمان]حمید عسگری
چهار شنبه 27 دی 1402 - 7:32:34
32 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]حمید عسگری[میهمان]حمید عسگری
سه شنبه 26 دی 1402 - 23:2:51
57 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی نیکبخت واحدی
سه شنبه 26 دی 1402 - 14:49:59
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی نیکبخت واحدی
سه شنبه 26 دی 1402 - 14:0:6
46 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی نیکبخت واحدی
سه شنبه 26 دی 1402 - 8:17:32
33 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی نیکبخت واحدی
سه شنبه 26 دی 1402 - 7:29:56
46 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی نیکبخت واحدی[میهمان]علی نیکبخت واحدی
دو شنبه 25 دی 1402 - 23:0:29
59 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی پروین
دو شنبه 25 دی 1402 - 14:1:37
84 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی پروین
دو شنبه 25 دی 1402 - 7:31:30
84 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]علی پروین[میهمان]علی پروین
یک شنبه 24 دی 1402 - 23:0:38
59 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]یحیی گل محمدی
یک شنبه 24 دی 1402 - 14:55:19
53 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]یحیی گل محمدی
یک شنبه 24 دی 1402 - 13:59:54
51 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]یحیی گل محمدی
یک شنبه 24 دی 1402 - 13:21:19
53 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]یحیی گل محمدی
یک شنبه 24 دی 1402 - 12:25:54
51 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]یحیی گل محمدی
یک شنبه 24 دی 1402 - 6:54:47
53 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]یحیی گل محمدی
یک شنبه 24 دی 1402 - 6:2:41
51 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]یحیی گل محمدی
شنبه 23 دی 1402 - 23:54:24
5 دقیقه
جام آرزوها
[تهیه کننده]ابوالفضل اکبری[کارگردان]محمد پیوندی[مجری]پژمان بازغی[میهمان]یحیی گل محمدی[میهمان]یحیی گل محمدی
شنبه 23 دی 1402 - 23:0:1
51 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-14 16:51:02