نسیم گرد


ویدیوهای مرتبط

(مشاهده قسمت های موجود این برنامه: 31 قسمت )


بیشتر

دانلود قسمت های نسیم گرد (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
نسیم گرد
[موضوع]شیراز
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 15:34:59
24 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شیراز
چهار شنبه 13 تیر 1403 - 4:42:26
24 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دشت مغان
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 18:9:1
18 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دشت مغان
چهار شنبه 6 تیر 1403 - 4:37:41
18 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دشت مغان
سه شنبه 5 تیر 1403 - 18:38:38
18 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار 3
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 18:32:41
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار 3
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 18:32:5
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار 3
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 4:24:24
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار 3
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 18:25:28
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان 3
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 16:25:5
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان 3
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 6:32:8
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان 3
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 1:29:11
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان 3
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 20:32:17
19 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 15:38:37
19 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 9:8:13
19 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 3:18:17
19 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 21:33:10
19 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 16:56:45
15 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 16:52:24
15 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 7:9:31
15 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 3:55:51
15 دقیقه
نسیم گرد
[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 21:31:30
15 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شیراز[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 16:29:7
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شیراز[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 7:23:43
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شیراز[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 20:33:21
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 12:51:57
23 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 7:30:27
23 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 3:3:35
23 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 3:3:34
23 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 3[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 17:30:11
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 3[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 13:3:20
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 3[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 7:22:43
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 3[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 3:17:55
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 3[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 18:30:31
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]آبادان و خرمشهر 3[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 13:5:47
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]آبادان و خرمشهر 3[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 7:10:25
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]آبادان و خرمشهر 3[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 3:25:41
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 12:48:15
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 7:12:42
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 29 فروردین 1403 - 1:59:59
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 1[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 2:5:39
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]دزفول 1[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 21:1:4
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]آبادان-خرمشهر[تهیه کننده]قاسم یوسفی
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 13:21:14
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]آبادان-خرمشهر[تهیه کننده]قاسم یوسفی
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 13:20:18
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]آبادان-خرمشهر[تهیه کننده]قاسم یوسفی
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 6:45:52
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]آبادان-خرمشهر[تهیه کننده]قاسم یوسفی
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 0:11:39
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]آبادان-خرمشهر[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 17:25:21
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 14:16:26
11 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 14:2:59
10 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 10:29:31
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 3:29:9
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]اصفهان[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 19:4:20
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 10:30:40
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 0:45:37
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 19:5:59
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]جلفا[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 1:16:50
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]جلفا[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 1 اسفند 1402 - 18:59:17
19 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]خدا آفرین[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 10:37:32
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]خدا آفرین[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 25 بهمن 1402 - 0:54:41
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]خدا آفرین[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 24 بهمن 1402 - 18:44:55
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 10:29:25
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 10:29:21
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 6:5:18
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 0:22:40
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 18 بهمن 1402 - 0:21:40
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 17 بهمن 1402 - 19:0:37
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]ماکو2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 13:37:17
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]ماکو2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 10:4:19
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]ماکو2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 11 بهمن 1402 - 1:37:53
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]ماکو2[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 10 بهمن 1402 - 20:49:31
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار_کنارک[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 13:33:6
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار_کنارک[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 10:4:39
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]چابهار_کنارک[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 4 بهمن 1402 - 3:18:9
16 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شهرستان ماکو[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 27 دی 1402 - 13:36:14
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شهرستان ماکو[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 27 دی 1402 - 10:11:14
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شهرستان ماکو[تهیه کننده]قاسم یوسفی
چهار شنبه 27 دی 1402 - 3:42:24
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]شهرستان ماکو[تهیه کننده]قاسم یوسفی
سه شنبه 26 دی 1402 - 20:52:47
21 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 14:59:41
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 14:58:26
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 10:14:11
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 3:3:45
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]روستای کندر کرج[تهیه کننده]قاسم یوسفی
دو شنبه 18 دی 1402 - 3:3:19
20 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]گنبد و ترکمن سرا[تهیه کننده]یوسفی
دو شنبه 11 دی 1402 - 14:28:21
14 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]گنبد و ترکمن سرا[تهیه کننده]یوسفی
دو شنبه 11 دی 1402 - 14:28:6
14 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]گنبد و ترکمن سرا[تهیه کننده]یوسفی
دو شنبه 11 دی 1402 - 4:29:33
14 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]گنبد و ترکمن سرا[تهیه کننده]یوسفی
یک شنبه 10 دی 1402 - 21:1:44
14 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 14:33:40
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 14:32:57
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 4:22:48
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 4:22:29
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 0:10:17
22 دقیقه
نسیم گرد
[موضوع]بابل[تهیه کننده]یوسفی
سه شنبه 28 آذر 1402 - 20:59:28
22 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 14:42:34
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 4:31:55
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 22 آذر 1402 - 0:7:13
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 21 آذر 1402 - 21:0:49
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 آذر 1402 - 14:46:51
16 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 آذر 1402 - 4:37:30
16 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 20 آذر 1402 - 0:7:13
16 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 19 آذر 1402 - 20:59:34
16 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 14:22:3
18 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 4:33:7
18 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 0:1:5
18 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
سه شنبه 14 آذر 1402 - 21:0:9
18 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 13 آذر 1402 - 14:44:56
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 13 آذر 1402 - 4:31:57
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
دو شنبه 13 آذر 1402 - 0:6:11
15 دقیقه
نسیم گرد
شبکه نسیم شبکه نشاط و سرگرمی ، تارنما، www.tvnasim.ir ، رایانامه tvnasim@irib.ir ، تلفن 27862100 ، صندوق پستی 1367-19395 ، پیامک 300003000
یک شنبه 12 آذر 1402 - 21:0:16
15 دقیقه

نظرسنجی


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات
2024-07-14 16:34:27