جنگ خنده

شنبه 11 دی 1400 - 0:10:10

فصل سوم رقابت خنداننده شو از دوشنبه شب گذشته آغاز شد و به مرور در چهار شب، توانایی خنداندن 20 شرکت کننده منتخب خود را روی صحنه آزمود. مرحله اول این برنامه با شناخت چهار حذف شده و چهار نفری که به صورت مستقیم از سوی داوران یعنی امیرمهدی ژوله، حسن معجونی و رامـبـد جـوان کـه خـود از چهرههای کمدی در عرصه نویسندگی، باز یگری و کارگردانی هستند برای حضور در مرحله بعدی انتخاب شدند، به پایان رسید. به این ترتیب تعدادی از شرکت کنندگان به مرحله دوم صعود کردند و عبور عدهای دیگر از این مرحله، با آرای مردمی مشخص میشود. درواقع 12 نفر باقیمانده باید منتظر رأی مردم برای  روشنشدن تکلیف خود در رقابت خنداندن باشند که نتایج آن هفته جاری اعالم میشود. اگر از دنبال کنندگان این برنامه هستید و مایلید در رأی گیری مردمی حضور فعال داشته باشید در ایـنـجـا اجـــراهـــای شـرکـت کـنـنـدگـان را مــــرور مـیکـنـیـم و بــا صـعـودکـنـنـدگـان و حـذفشـدگـان آشنا میشویم. »خندوانه« با اجرا و کارگردانی رامبد جوان و تهیه کنندگی سیدعلی احمدی یکشنبه تا پنجشنبه ساعت 23 روی آ نتن شبکه نسیم میرود. مرحله مقدماتی خندانندهشو که در قالب خندوانه پخش میشود نیز از دوشنبه تا پنجشنبه با اجرای امیرعلی نبویان به آنتن رسید و باز پخش آن روز بعد برای علاقه مندان این برنامه پخش شد.

خواستگاری از بابای پولدار استندآپ کمدین:

یاشار کبیری کــه بــود و چــه گفــت؟ ایــن شــرکت کننده جــزو اســتندآپ کمدین هایــی بود که در شــب اول از مرحلــه مقدماتــی، مقابل دوربیــن، تماشــاچیان حاضر در اســتودیو و داوران به اجرا پرداخت. اجرای او بر مضمون بی پولی سوار بود و از ماجرای خواستگاری او از یک دختر ثروتمند، به امید دست یافتن به پول پدرش شروع شــد و با خرده داســتانهای دیگری درباره پول نداشتن ادامه پیدا کرد. ســوژهای که اگرچه پیش از این هم مورد استفاده دیگر کمدین ها قــرار گرفته بــود اما پرداخــت نســبتا تــازهای به خصــوص در خرده روایت های کبیــری داشــت. ضمن آنکه اشــارهای هــم به معضــات اقتصــادی که بیش از همه نســل جدید را تحت فشــار قــرار داده، کرد. بیشــتر فراز و فرودهای اجــرای او و روایتهایی کــه تعریف میکرد بــا اســتقبال مخاطبــان همــراه بــود و در گرفتــن خنــده از داوران بهویــژه رامبــد جوان کــه گویا از ســایر همکارانش در ایــن برنامــه خوشخنده تــر به نظر میرســد هم موفــق عمل کــرد. البته او نتواســت رأی مســتقیم ژوله، معجونــی و جــوان را برای عبــور از مرحلــه مقدماتــی به دســت بیاورد. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #220*780*

من اعصاب ندارم!

استندآپ کمدین: میالد نظری کــــه بـــــود و چــــه گـــفـــت؟ نـــظـــری از شـرکـت کـنـنـدگـانـی بــــود کــه نـوبـت اجرایش در مرحله مقدماتی به شب دوم رسید. او اجرایش را با جمله »من خیلی زود عصبانی میشم!« شروع کرد و در ادامه درباره راهکارهایی گفت که برای آرامتر شدن خودش امتحان کرده و به نتیجه نرسیده است. در دل این ماجرا و شوخی های مرتبط با آن، نقبی به فیلمهای رزمی زد و با نحوه مبارزه بازیگران و دور شدن گاهبهگاه این آثار از منطق شوخی کرد. سـوژهای که نظری استندآپش را با آن آغاز کرد تازه به نظر میرسد ضمن اینکه عصبی بـودن به واسطه فشارهای ناشی از مشکالت زندگی امــروز ، گریبان گیر بسیاری اسـت و گستردگی دارد. امـا او در ادامــه پا در وادی دیگری گذاشت و استندآپش را به فضای فیلم برد و کمی از حرف ابتدایی خود دور شد. اجرای این استندآپ کمدین هم با خنده تماشاگران و داوران همراه بود و تا امـروز او را در رقابت نگهداشته است و باید در ادامه سرنوشتش دید چه میشود؟ وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #270*780*

شوخی با خود

استندآپکمدین: مصطفی احمدی/ شاهرود که بود و چه گفت؟ شب اول برنامه زمانی بود که صحنه در اختیار احمدی از شـاهـرود قـرار گرفت. او اجـرایـش را بر محور شوخی با لهجه شاهرودی و گفتن از عــادات کالمی و رفـتـاری همشهریهایش شــروع کـرد و در این استندآپ از نحوه تلفط کلمات به لهجه شاهرودی و همچنین تفاوت زیاد برخی واژههـا گفت که حتما برای شخصی از شهر دیگر بسیار ناآشنا به نظر مـیرسـد. او کـه در طـول اجــرا سعی در حفظ لهجهاش داشــت، همچنین بـا نحوه بیان ساعت در ایـن شهر و دیگر عـاداتـی شوخی کـرد کـه ممکن است برای تعدادی دیگر از مردم دور از ذهن به نظر برسد و بانمک باشد. شوخیهای او مرز ادب و احترام به این شهر و شهروندان آن را حفظ کرد. ایـندسـت شـوخـیهـا وقـتـی در دایـــره احـتـرام باشد میتواند با بیان هر شخص از شهر و دیـار خـودش جالب به نظر برسد زیرا که با ریزبینی بیشتر همراه است و به واقعیت نزدیکی بیشتری دارد. اقبال از اجـرای احمدی خوب بود و معجونی او را مسلط خواند. این شرکتکننده با کسب رضایت داوران به مرحله بعدی رسید. وضــــعــــیــــت: صــــعــــود بـه مـــرحـــلـــه بــعــدی بــــا رأی داوران

امتحان با چاشنی تقلب

استندآپ کمدین: نگار طاهراحمدی کــه بــــود و چــه گــفــت؟ ایــــن دخـتـرخـانـم 22ســــالــــه اولـــیـــن اســتــنــدآپــش را با نــمــایــشــی دربــــــــــاره ویــژگــیهــای رفــــتــــاریاش در مــدرســه شــروع کــرد کـه بـه دلـیـل ضـریـب هوشی پایین حتی نمیتوانست درست تقلبها را متوجه شـود تـا در برگه امتحانش بنویسد. همین باعث میشد که مرتب مـورد توهین از طرف دوستان، معلم و مادر خانواده قرار بگیرد. در ادامه او نگاهی به روشهای تربیتی مادرش داشت که چطور او را مورد تنبیه بدنی قرار میداد. لحن او در تعریفکردن این اتفاقات بانمک بود و همین باعث شده بود تا داوران و حاضران در برنامه به گفتههای او بخندند. نکته قابل تأمل این بود که خندههای رامبد جوان و امیرمهدی ژوله نسبت به حسن معجونی بیشتر بود. همه ما خاطراتی از درس و مدرسه داریـم و این خانم یکی از آنها را با لحن شیرین تعریف کرد. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #240*780*

حفظ آبروی دانشگاه با کشتی

استندآپکمدین: نیما سهرابی که بود و چه گفت؟ این آقـای جـوان با تهلهجه ترکی، نمایش خود را با خاطرات درس و دانشگاه شـروع کـرد که همیشه عالقه زیــادی به ورزش داشـت امـا به دلیل نداشتن فیزیک مناسب در هیچ رشته ورزشـی موفق نمیشد. تا اینکه یکی از مسؤوالن دانشگاه او را بـرای مسابقات کشتی مثبت 100 انتخاب کرده بود اما پدرش بهجای تشویق به او گفته بود که کشتی گیرهای مطر ح ایـران ببر مـازنـدران و پلنگ جویبار هستند و او را در قالب خرس توصیف کـرد. در ادامه این شرکت کننده از روند مسابقه گفت و اینکه سنگین وزنهای زیادی در این مسابقه شـرکـت کــرده بـودنـد و او در حـیـرت تماشای آنها بـود امـا با چند اتفاقی که برایش در تشک کشتی ر خ داد، امتیازاتش باال آمـد. این شرکتکننده هنگام اجرا، نقدی هم به آ گاهی نداشتن مسؤوالن و انـــتـــخـــابهـــای غــیــرصــحــیــحشــان و اعمالنفوذهایی که در فدراسیونهای ورزشـی میشد به صورت زیرپوستی و ظریف اشاره کرد. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #210*780*

یک فامیلی پردردسر

استندآپ کمدین: حانیه زنگارکی فراهانی که بود و چه گفت؟ این استندآپ کمدین نمایش خــودش را بـا شـوخـی کـردن با فـامـیـلـیاش آغـــاز کــرد کـه همیشه در زنــدگــیاش بـا مـشـکـات و مـاجـراهـای زیـــادی روبــــه رو بـــوده اســـت. همچنین در ابتدا گفت که رامبد جـوان هم وقتی اولین روز میخواست او را صدا کند تا پشت صحنه برود، رنگارنگی صدایش کـرده اسـت. در ادامـه او نقبی هم به خاطرات مدرسهاش زد که او را زالزالک، زنگالکی و حتی زیزیگـولـو هم صدایش میکردند تا اینکه تصمیم گرفت بـه ثـبـت احـوال سـری بـزنـد و آنـجـا فامیلیاش را تغییر بـدهـد امـا آنـجـا هـم با آدمهایی با روحیات متفاوت روبهرو میشود و ماجراهایش تمامی ندارد. این شرکت کننده در این نمایش به رایجترین مشکل برخی مردم جامعه اشاره کرد که فامیلیهای عجیب و غریبی دارند. وضعیت: منتظر نتایج آرایمردمی کد رأی: #290*780*

یک دانگ ز یر پونز

استندآپ کمدین: حسن عزیزی الری که بود و چه گفت؟این کمدین نمایش خودش را با سناریوی قبولشدن در برنامه خندوانه آغــاز کـرد کـه همین بهانه ای شـد تـا آنها خانه شان را در یـزد بفروشند و بـه تـهـران بیایند امـا وقتی بـه تـهـران میرسند متوجه میشوند با آن پـول نمیتوانند راحـت خانه بخرند و همین ماجرا باعث میشود آنها همینطور محالت تهران را پایین بیایند تا خانهای بگیرند و آخـر به یک خـانـهای میرسند که فقط صاحب یـکدانـگ آن میشوند و حـتـی نـمـیتـوانـنـد هـمـان خـانـه خــودشــان را در یـزد بخرند. ایـن استندآپکمدین خیلی جالب دربــاره گـرانـی روزانـــه خانهها، شلوغی متروهای تـهـران و دیگر معضالت اجتماعی اشــاره کـرد که برای شرکت کنندگان هم جالب بود که آنها هم هـر روز بـا چنین مسائلی در تـهـران درگیر هستند. وضعیت: منتظر نتایج آرایمردمی کد رأی:#280*780*

ماجراهای من و عینکم

استندآپ کمدین: کاوه امیرولی زاده که بود و چه گفت؟این شرکتکننده جوان، نمایش خود را با ضعیفبودن چشمهایش شروع کرد که باعث اتفاقات مختلف برای او شد زیرا از زمانی که بهدنیا آمد به جای اینکه با سر به دنیا بیاید با دستهایش به دنیا آمد تا بتواند عینکش را پیدا کند چون معتقد بـود وقتی عینک نــدارد بقیه حـواس بدنش نیز از کـار میافتد و... . او در ادامــه دربـاره زندگی خوب بقیه گفت که اگر دچـار مشکل میشوند یک جایی خدا برایشان دری را باز میکند اما او هنوز هم منتظر ادامه شعر خدا گر زحکمت ببندد دری است. همچنین در بخشی از حرفهایش اشـاره کرد که بهخاطر دید کم باعثشده نماینده مجلس و نماینده شـورا را در آب بیندازد. نکته قابل تأمل این بـود که داوران خیلی با نمایش او نخندیدند! همچنین برخی کـاربـران شبکه های اجتماعی بعد از حذف این شرکت کننده معتقد بودند که متن خوبی برایش نوشته نشده بود ولی اجرایش بانمک بود. وضعیت: حذفشده با رأی داوران

سیگاری

که همچنان ادامه دارد استند آپ کمدین: مهدی داوودی که بود و چه گفت؟ این کمدین داستانش را با ماجراهای خانهشان شروع کرد که خانواده شادی هستند و تنها خط قرمز پدر خانواده سیگار کشیدن است، چون معتقد است همه خالفها با سیگار شروع میشود. در ادامه از موقعیتهایی گفت که پدرش او را قرار داده تا امتحان کند آیا سیگاری اسـت یـا نـه؟ و ایـنکـه فندک هـمـراه دارد یـا نـه؟ تعریف کـردن موقعیتهای جالبی که از خـواب گرفته تا وصل کـردن بمب به او، آدمربـایـی در هواپیما و... در انتهای هـر موقعیت او تاکید مـیکـرد بـه شــرف پـــدرش قسم میخورد که سیگاری نیست! در مجموع اجرای این شرکتکننده نه تنها برای حاضران جذاب و با خنده زیـاد همراه بـود، بلکه هر سه داور بـه تمام اجــرای او خندیدند و باعث شـد به مرحله بعدی صعود کند. وضــعــیــت: صــعــود بـــه مــرحــلــه بــعــدی با رأی داوران

داستانهای پدربزرگ

استندآپ کمدین: نیما نافع که بود و چه گفت؟ این شرکت کننده در سومین شب مقدماتی مسابقه نمایشش را با خاطرهای از پدربزرگش شروع کرد که بعد از شنیدن این سؤال که بهتری؟ خودش به صـورت اتوماتیک پاسخ میدهد که جدید آزمـایـش امآرآی دادم هنوز نتیجهاش مشخص نشده یا برادر زن فالنی را میشناختید از بس که واکسن نزد از آن بیماریهای امیکرون گرفت و مـرد... یکی از نکات قابل تأمل در این اجـرا این بود که او هم لـحـن شـیـریـن آذری داشـــت و هـم ایـنکـه بـــرای با نمکشدن نمایش از زبان آذری و اتفاقاتی که برای پدربزرگش میافتد، استفاده میکرد که خنده حاضران را به دنبال داشـت. همچنین او چند جمله آلمانی و ایتالیایی هم گفت. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #330*780*

کچل باشید همیشه!

استندآپکمدین: کاوه مرحمتی که بـود و چه گفت؟ ایـن کمدین ابتدا کـاه خـودش را بـرداشـت و از آنجایی که کچل بـود، نمایشاش را با سناریویی دربــاره کچلبودن زیباست امـا سخت اسـت، آغـاز کـرد. او در ادامـه به دعـوا با زنـش اشـاره کـرد که هر وقـت دعوایشان میشود، همسرش بـرای او سشوار ، اتـو مو و... میخرد و همین دعوایشان را بیشتر میکند. ایـن شرکتکننده در بخشی از اجـرایـش بـه شعرهایی کـه بـرای کچلها ساختهشده، اشــاره کـرد کـه بـرای چه گفتند کچلکچلکالچه/روغن کلهپاچه یا کچل رفته به اردو برای نصفگردو/ گردو گیرش نیومد سر کچلش خـون اومــــد... . او استندآپش را بـا ایـن جمله که کچل باشید همیشه! بـه پـایـان رسـانـد. این شرکتکننده هم تـاش کـرده بـود به بهانه کـچـلهـای جامعه یـک نمایش بانمک را اجرا کند اما نتوانست رأی بیاورد. وضعیت: حذفشده با رأی داوران

پدر مقتصد

استند آپ کمدین: محمد حاجیزاده کــه بـــود و چــه گـفـت؟ ایـــن شـرکـت کـنـنـده در ایـــن نـمـایـش بــا خـــاطـــرهای دربـــــاره پـدر اقتصاد دانش شروع کرد که او به جای اینکه دست و دلباز باشد، کامال دست و دلش بسته است و همین مشکل باعث شده تا دست خودش را اصال نبیند. او در ادامه از پدرش گفت که چطور بعد از زایمان مادرش او را که نوزاد بوده همراه مادرش با دوچرخه به خانه منتقل کرد. این استندآپ کمدین در این نمایش بیشتر به خاطرات پدر و مادرش بسنده کرد و همین باعث شد داوران خیلی به خاطرات او نخندند. حتی در پایان اجرا امیرمهدی ژوله از نحوه اجـــرای شرکتکنندگان بـه صــورت کلی گالیه کـرد کـه چـرا باید همه بــرای اجـــرای نمایش بـه پـدر و مادرهایشان وصـل شـونـد، در حالی که تعداد سـوژههـای اجتماعی که دستمایه قرار بگیرد، کم نیست. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #320*780*

دود از کنده بلند میشه!

استند آپ کمدین: مصطفی احمدی که بود و چه گفت؟ شب سوم برنامه زمانی بود که صحنه در اختیار احمدی از مازندران قرار گرفت. نکته جالب این است که دو شرکت کننده از دو شهر مختلف در این دوره از خنداننده شو حضور دارنــد که یکی از شاهرود اسـت و دیگری از مازندران. البته احمدی از شاهرود شب اول اجرا کرد و به مرحله بعدی صعود کرد اما احمدی مازندران منتظر آرای مردمی است. او اجـرایـش را بـر مـحـور شـوخـی بـا وسـایـل قدیمی خانه شان گذاشت که به جای اینکه کارکرد مثبت داشته باشند بیشتر ارزش تاریخی دارد و اگر دست به وسیلهای بزنند حتما میراث فرهنگی جلوی آنها را میگیرد. او در این اجرا از تلفظ کلمات با لهجه مازندرانی استفاده کرد و همین اجرایش را نمکین کرد. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #340*780*

ملکه کرهای

استندآپ کمدین: هانا ستوهی که بـود و چه گفت؟ ایـن کمدین در مرحله اول شب سـوم حضور داشت و توانست با یک اجـرای روان و بانمک راهـی مرحله بعدی شـود. موضوع نمایش او زبـان کـرهای بود و خاطرهاش را قبل از به دنیا آمدنش آغـاز کرد که مـادرش عالقهمند بـوده که نامش را آناهیتا یعنی ملکه آب بگذارد و پـدرش نـام هانیه را انتخاب کـرده بـود یعنی زن خدمتکار و از آنجایی که هفت ماهه به دنیا آمد پدر و مادرش هول شدند و نام او را هانا یعنی ملکه خدمتکار گذاشتند. او در ادامــه تاکید کـرد کـه ایـن هـول بــودن هـم بـه او سرایت کرده و حتی وقتی میخواست زبان را یاد بگیرد از شدت عجلهای که داشـت زبـان کـرهای را انتخاب کـرد که ایـن زبان بـهواسـطـه نـامـش بـرایـش مـاجـراهـای مختلف را بهوجود آورده بود و همچنان هم ادامـه دارد از صعود تیم کـره گرفته تــا... در مجموع اجـرای این شرکتکننده نه تنها برای حاضران جذاب و با خنده زیاد همراه بود، بلکه هر سه داور به تمام اجرای او خندیدند و باعث شد به مرحله بعدی صعود کند. وضعیت: صـعـود بـه مرحله بـعـدی با رأی داوران

یک فامیلی اندازه کامیون

استند آپ کمدین: محمدرضا ضربیزاده آوان سرپاشاکی که بود و چه گفت؟ این کمدین در شب سوم اجرای خندانندهشو نمایش خود را با شوخی کردن از فامیلیاش شروع کرد که یک فامیلی اندازه فهرست خرید دارد و همین باعث دردسـرهـای فـراوان برای او شده است. با اینکه متن الغری برایش نوشته شده بود او سعی کـرد در اجـرا ایـن خأل را جبران کند امـا گاهی اضطرابی که داشـت مانع این مسأله میشد، حتی هنگام رأی، داوران هم به این مسأله اشاره کرده بودند که اضطراب داشت. همچنین امیرعلی نبویان، مجری هم به این موضوع تاکید کرد که وقتی فردی روی صحنه میآید اضطراب او را تحتالشعاع قرار مـیدهـد. در مجمو ع کل نمایش از مشکالت ایـن شرکتکننده بهدلیل فامیلی بلندش بود که به انـدازه یک کامیون طول میکشید تا کسی او را صدا کند. وضعیت: حذف شده با رأی داوران

یک اجرا با اعتراض

استندآپ کمدین: منصور شرفآبادی که بود و چه گفت؟این کمدین در چهارمین شب نمایش خود را اجرا کرد اما نتوانست موفقیتی کسب کند. در واقع به اجرای کمنمک او با محوریت شرکت در خندوانه حتی داوران هم نخندیدند. نکته قابل تأمل این بود که او بعد از اینکه از این مسابقه حذف شد، پشت میکروفن رفت و اعالم کرد که گرچه بازندهها نمیآیند حرف بزنند ولی من میخواستم حرف بزنم و بگویم که خیلی آدم خفنی هستم اما نمیدانم چرا شما من را حذف کردید و اصـا معیارتان بـرای حـذف من چه بـود. شما فقط ما را در اجـرا گیج کردید. رامبد جـوان هم خطاب به او گفت که میتوانستید ایـن نکته را در خفا بگویید اما کار خوبی کردید که در جمع گفتید. درنهایت رامبد جوان دربـاره اجرایش با او گفتوگو کرد که چرا حذف شده است. وضـعـیـت: حـــذف شـــده بــا رأی داوران

یک اتوبوس خاطره

استندآپ کمدین: محمدحسین توسلییزدیرکنآبادی کـه بــود و چـه گـفـت؟ ایــن کـمـدیـن در مـرحـلـه اول شب چهارم حضور داشـت و توانست با یک اجـرای روان و بانمک راهــی مرحله بـعـدی شـود. مـحـور نـمـایـش او اتــوبــوسهــای قدیمی بود و خاطراتش را تعریف کرد که هروقت قصد سفر با اتوبوس را داشتند باید کل مسیر بیدار بودند، چـرا که ممکن بـود سر از جـای دیگر دربیاورند. همچنین از سختیهای اتوبوسهای قدیمی گفت که مردم برای بچههایشان بلیت اتـوبـوس نمیگرفتند و آنها را کف اتـوبـوس میخواباندند و وقتی شاگرد راننده برای دادن آب رد میشد آنها با چه مشکالتی روبهرو بودند. درمجموع اجرای این شرکتکننده نهتنها برای حاضران جذاب و با خنده زیاد همراه بود، بلکه هر سه داور به تمام اجـرای او خندیدند و باعث شد به مرحله بعدی صعود کند. وضعیت: صعود به مرحله بعدی با رأی داوران

یارو شناسی در شمال

استند آپ کمدین: علی غریب کـه بـود و چـه گفت؟ شـب چـهـارم برنامه زمانی بـود که صحنه در اختیار غریب قـرار گرفت. او بعد از سالم به شرکت کـنـنـدگـان و داوران اعــــام کـــرد علی غریب 24ساله مجرد از شمال است. او در ادامـــــه گـفـت االن بــا خــودتــان میگویید کـه شـمـال چـه طبیعتی دارد و خیلی خـوشـحـال هستید و... در حـالـی کـه ایــن طــور نیست، چــون مـرتـب شمالیها در حــال مقابله با تهرانیها هستند، زیـرا هر زمـان تعطیالت میآید، کرونا بیشتر میشود، سکه پایین میآید و... تهرانیها راهـی شمال میشوند. او در ادامـه گفت نمیدانم تهرانیها چه میخواهند که زلزله هم میشود میآیند شمال. نمیدانم چرا فکر میکنند حتما ما یک دکمه ضد زلزله داریم، میزنیم و بعد زلزله نمیشود. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #370*780*

مهارت در کنترل وسایل نقلیه

استند آپ کمدین: بابک باقرنیان که بود و چه گفت؟منصور شرف آبادی در شب چهارم شرکت کرده بود در ابتدای اجرایش در حالی بغض کرده بود از اینکه چرا داوران دوستش را حـذف کردند از آنها خواست بخشی از وقتش را دربــاره دوستش بگوید و به همین دلیل با تشویق حاضران رو به رو شد. او در ادامه نمایش خودش را با با موضع مهارت در کنترل وسایل نقلیه آغاز کرد که مهارت بیش از اندازهای در این حوزه دارد، حتی وقتی ســـوار خـر مـیشـد هـم تـصـادف مـیکـرد کـه خر به او میگفت ایـن اتفاق در نـوع خودش بینظیر اسـت. او در حـال حاضر منتظر آرای مـردمـی اســت کـه مشخص شود میماند یا مسابقه را ترک میکند. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: # 380*780*

خواستگاریهای پر ماجرا

استند آپ کمدین: فائزه جمشیدی کــه بـــود و چــه گـفـت؟ ایـــن اسـتـنـد آپ اجـرایـش بـا واکـنـشهـایـی از سوی داوران روبـهرو شد. ژوله به اجرای ضــدزن او اشـــاره کــرد. همچنین رامـــبـــد جـــــوان هـــم تــاکــیــد کــرد نباید فیزیک خـودش را مـورد شوخی قـرار میداد.محوریت نمایش این شرکتکننده، خواستگارهایی بـود کـه بـرایـش مـیآمـدنـد. ایـنکـه یکی از خواستگارها به دلیل اینکه جای پارک نبود در رفتن تعلل نکرده بود و رفته بود و... هر کدام از خواستگارهای او بنا به دالیلی میرفتند. در مجموع این نمایش هم به آرای مردمی واگـذار شد که آیا میتواند به مرحله بعدی راه پیدا کند. وضعیت: منتظر نتایج آرای مردمی کد رأی: #410*780*

یک حاشیه در دل مرحله مقدماتی فصل جدید خنداننده شو با حضور 20 شرکت کننده بود که در مرحله مقدماتی با یکدیگر رقابت کردند اما گلایه هایی هم به همراه داشت و چهار شرکت کننده حـذف شـدنـد و چـهـار شرکت کننده هـم بـه مـراحـل بـعـدی صـعـود کـردنـد. حالا 12شرکت کننده تکلیف ماندن یا رفتنش از این مسابقه به واسطه آرای مردمی مشخص می شود. اما در مجموع یکی از گلایه ها از سوی امیرمهدی ژوله در این فصل از برنامه نقل شـد کـه چـرا شرکت کنندگان استندآپ هایشان فقط به خـاطـرات نمایشی از پـدر و مـادرهـا ختم مـی شـود. در حالی که تعداد سوژه های اجتماعی کم نیستند که قابلیت استند آپ های متنوع خواهد داشت.

منبع: روزنامه جام جم

نوشین مجلسی رسانه


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات