00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00منتخب دست فرمون
01:00:00پخش
01:10:00کارستون
01:55:00پخش
02:10:00خوش نشین ها
02:40:00بی کرایه
03:10:00نمای رادیو
03:20:00ورزشیا
03:30:00قلق
03:40:00خنده بازار
04:00:00پخش
04:10:00چهل تیکه
05:00:00اذانگاهی
05:10:00قاصدک
05:40:00ویتامین خ
06:00:00پخش
06:10:00خوش نشین ها
06:40:00روبی و جوجه
06:50:00کمدی کلاسیک
07:00:00آوا
07:10:00چهل تیکه
08:00:00منتخب دست فرمون
09:00:00کارستون
09:45:00پخش
10:00:00خوش نشین ها
10:30:00ویتامین خ
10:50:00پخش
11:00:00چهل تیکه
11:50:00اذانگاهی
12:00:00قاصدک
12:30:00بی کرایه
13:00:00منتخب دست فرمون
14:00:00نمای رادیو
14:10:00ورزشیا
14:20:00قلق
14:30:00ویتامین خ
15:00:00نسیم آوا
15:30:00خوش نشین ها
16:00:00چهل تیکه
17:00:00نمای ایرانی
17:30:00اذانگاهی
17:40:00قاصدک
18:00:00رخ
18:30:00نمای رادیو (آذر)
18:50:00پخش
19:00:00دنیای مستند
19:20:00پخش
19:30:00قاصدک
20:00:00نسیم آوا
20:30:00نمای نزدیک

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید