00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00خندوانه
01:00:00کتاب باز (مرور هفته)
02:00:00ترش و شیرین
02:30:00نمای نزدیک
03:00:00خندوانه
05:00:00چهل تیکه
06:00:00نسیم دانش
06:30:00ترش و شیرین
07:00:00خندوانه
09:00:00چهل تیکه
10:00:00ترش و شیرین
10:30:00قاصدک
11:00:00خندوانه
13:00:00کتاب باز (مرور هفته)
14:00:00نسیم دانش
14:30:00قاصدک
15:00:00چهل تیکه
16:00:00ترش و شیرین
16:30:00نمای نزدیک
17:00:00خندوانه
19:00:00ترش و شیرین
19:30:00شکرآباد
20:00:00نسیم آوا
20:30:00قاصدک
21:00:00شوتبال
22:00:00نمای نزدیک
22:30:00میان برنامه
23:00:00خندوانه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید