00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00چهل تیکه
00:30:00قاچ
01:00:00کتاب باز
02:00:00زن بابا
02:30:00قاصدک
03:00:00آقای آفتاب
04:00:00دست به نقد
04:30:00قاصدک
05:00:00مستند
05:30:00قاصدک
06:00:00زن بابا
06:30:00قاصدک
07:00:00دست به نقد
07:30:00قاصدک
08:00:00کتاب باز
09:00:00چهل تیکه
09:30:00قاصدک
10:00:00زن بابا
10:30:00قاچ
11:00:00آقای آفتاب
12:00:00مستند
12:30:00قاصدک
13:00:00کتاب باز
14:00:00دست به نقد
14:30:00قاصدک
15:00:00چهل تیکه
15:30:00قاصدک
16:00:00زن بابا
16:30:00قاچ
17:00:00آقای آفتاب
18:00:00چند درجه
18:30:00قاصدک
19:00:00نسیم دانش
19:30:00قاصدک
20:00:00کتاب باز (مرور هفته)
21:00:00شبی با عبدی
22:00:00زن بابا
22:30:00نهایت سرعت
22:37:00رنگارنگ
22:45:00پخت و پند
23:00:00خندوانه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید