00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00کودک شو
00:30:00ویتامین خ
01:00:00کتاب باز
02:00:00منتخب خندوانه
03:00:00کودک شو
04:30:00آب و آتش
05:30:00ویتامین خ
06:00:00هفت سنگ
06:30:00شکرستان
07:00:00آب و آتش
08:00:00منتخب خندوانه
09:00:00کتاب باز
10:00:00هفت سنگ
10:30:00شکرستان
11:00:00کودک شو
12:30:00ویتامین خ
13:00:00منتخب خندوانه
14:00:00کتاب باز
15:00:00آب و آتش
16:00:00هفت سنگ
16:30:00شکرستان
17:00:00کودک شو
18:30:00ویتامین خ
19:00:00کتاب باز
20:00:00هفت سنگ
20:30:00آب و آتش
21:30:00منتخب خندوانه
22:30:00شکرستان
22:45:00پخش
23:00:00کودک شو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید