00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00خندوانه
01:00:00شوتبال
02:00:00کودک شو
03:30:00قاصدک
04:00:00دزد و پلیس
04:30:00عید پیما
05:00:00خندوانه
07:00:00دزد و پلیس
07:30:00قاصدک
08:00:00شوت بال
09:00:00شکرستان
09:30:00کودک شو
11:00:00خندوانه
13:00:00دزد و پلیس
13:30:00عید پیما
14:00:00شوت بال
15:00:00شکرستان
15:30:00کودک شو
17:00:00خندوانه
18:45:00نسیم ایران
19:00:00دزد و پلیس
19:30:00عید پیما
20:00:00شوت بال
21:00:00شکرستان
21:30:00کودک شو
23:00:00خندوانه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید