00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00مرور دورهمی
00:30:00نسیماه
01:00:00وقتشه
02:00:00بزنگاه
02:30:00قاصدک
03:00:00نهایت سرعت
03:08:00تیزر جامع
03:15:00هزار داستان
04:15:00بی انتها
04:30:00اذانگاهی
04:40:00قاچ
05:00:00وقتشه
06:00:00بزنگاه
06:30:00شکرآباد
07:00:00مرور دورهمی
08:30:00قاصدک
09:00:00وقتشه
10:00:00بزنگاه
10:30:00قاچ
11:00:00مرور دورهمی
12:30:00قاصدک
12:50:00اذانگاهی
13:00:00هزار داستان
14:00:00شکر آباد
14:30:00قاصدک
15:00:00وقتشه
16:00:00بزنگاه
16:30:00قاچ
17:00:00مرور دورهمی
18:30:00قاصدک
19:00:00هزار داستان
20:00:00پخش
20:15:00بی انتها
20:30:00بزنگاه
21:00:00قاچ
21:30:00شوتبال
22:30:00قاصدک
23:00:00مرور دورهمی

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید