00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00مرور خندوانه
00:30:00شکر آباد
01:00:00هوش برتر
02:00:00دزد و پلیس
02:30:00نسیم آوا
03:00:00مرور خندوانه
04:30:00شکرآباد
05:00:00وقتشه
06:00:00دزد و پلیس
06:30:00قاصدک
07:00:00هوش برتر
08:00:00قاصدک
08:30:00استودیو 8
09:00:00وقتشه
10:00:00دزد و پلیس
10:30:00نسیم آوا
11:00:00مرور خندوانه
12:30:00قاصدک
13:00:00هوش برتر
14:00:00استودیو 8
14:30:00قاصدک
15:00:00وقتشه
16:00:00دزد و پلیس
16:30:00نسیم آوا
17:00:00مرور خندوانه
18:30:00قاصدک
18:50:00نسیم ایران
19:00:00دزد و پلیس
19:30:00استودیو 8
20:00:00هوش برتر
21:00:00شوتبال
22:00:00نسیم آوا
22:30:00قاصدک
23:00:00مرور خندوانه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید