00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00کودک شو
00:30:00شکر آباد
01:00:00هوش برتر
02:00:00دزد و پلیس
02:30:00قاچ
03:00:00کودک شو
04:30:00نسیم دانش
05:00:00وقتشه
06:00:00دزد و پلیس
06:30:00قاچ
07:00:00هوش برتر
08:00:00قاصدک
08:30:00نسیم دانش
09:00:00وقتشه
10:00:00دزد و پلیس
10:30:00قاچ
11:00:00کودک شو
12:30:00قاصدک
13:00:00هوش برتر
14:00:00نسیم دانش
14:30:00قاصدک
15:00:00وقتشه
16:00:00دزد و پلیس
16:30:00قاچ
17:00:00کودک شو
18:30:00قاصدک
18:50:00نسیم ایران
19:00:00دزد و پلیس
19:30:00شکرآباد
20:00:00هوش برتر
21:00:00شوتبال
22:00:00قاچ
22:30:00قاصدک
23:00:00کودک شو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید