00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00مستند
00:30:00قاصدک
01:00:00نمای نزدیک
01:30:00قاصدک
02:00:00زاویه هفتم
02:30:00قاصدک
03:00:00هزار داستان
04:00:00چهل تیکه
05:00:00مستند
05:30:00قاصدک
06:00:00زاویه هفتم
06:30:00قاصدک
07:00:00جوانمردان
07:30:00قاصدک
08:00:00نمای نزدیک
08:30:00قاصدک
09:00:00چهل تیکه
10:00:00زاویه هفتم
10:30:00قاصدک
11:00:00هزار داستان
12:00:00مستند
12:30:00قاصدک
13:00:00نمای نزدیک
13:30:00قاصدک
14:00:00فوتباسیا
14:10:00جوانمردان
14:30:00قاصدک
15:00:00چهل تیکه
16:00:00زاویه هفتم
16:30:00قاصدک
17:00:00هزار داستان
18:00:00چند درجه
18:30:00قاصدک
19:00:00نسیم دانش
19:30:00جوانمردان
20:00:00کتاب باز
21:00:00داستان غذاها
21:30:00قاچ
22:00:00قرارگاه مسکونی
22:30:00نهایت سرعت
22:45:00رنگارنگ
23:00:00کودک شو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید