00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00دنیای مستند
00:30:00قاصدک (پ3)
01:00:00کتاب باز
01:45:00سفر سبز
02:15:00نمای رادیو
02:30:00قاصدک (پ1)
03:00:00نمای نزدیک
03:30:00دنیای مستند
04:00:00هوش برتر
05:00:00اذانگاهی
05:10:00نسیم ایران
05:20:00نسیم یادها
05:30:00قاصدک (پ2)
06:00:00سفر سبز
06:30:00دنیای مستند
07:00:00نمای نزدیک
07:30:00هوش برتر
08:30:00قاصدک (پ3)
09:00:00کتاب باز
09:45:00نمای رادیو
10:00:00سفر سبز
10:30:00قاصدک (پ1)
11:00:00هوش برتر
12:00:00نمای نزدیک
12:30:00قاصدک (پ2)
13:00:00اذانگاهی
13:10:00نمای ایرانی
13:30:00دنیای مستند
14:00:00نسیم یادها
14:10:00آنونس جامع
14:20:00نسیم ایران
14:30:00قاصدک (پ3)
15:00:00کتاب باز
15:45:00نمای رادیو
16:00:00سفر سبز
16:30:00نمای نزدیک
17:00:00هوش برتر
18:00:00قاصدک (پ1)
18:30:00نمای ایرانی
18:40:00آنونس جامع
18:50:00نسیم یادها
19:00:00دنیای مستند
19:30:00قاصدک (پ1)
19:40:00اذانگاهی
19:50:00قاصدک (پ1)
20:00:00کتاب باز
20:45:00نمای رادیو
21:00:00نمای نزدیک
21:30:00قاصدک (پ2)
22:00:00سفر سبز

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید