00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00چهل تیکه
00:30:00قاصدک
01:00:00نمای نزدیک
01:30:00نسیم آوا
02:00:00مخمصه
02:30:00قاصدک
03:00:00هزار داستان
04:00:00قاصدک
04:30:00نمای نزدیک
05:00:00مستند
05:30:00قاصدک
06:00:00مخمصه
06:30:00قاصدک
07:00:00چند درجه
07:30:00قاصدک
08:00:00نمای نزدیک
08:30:00نسیم آوا
09:00:00چهل تیکه
09:30:00قاصدک
10:00:00مخمصه
10:30:00قاصدک
11:00:00هزار داستان
12:00:00مستند
12:30:00قاصدک
13:00:00نمای نزدیک
13:30:00نسیم آوا
14:00:00چند درجه
14:30:00قاصدک
15:00:00چهل تیکه
15:30:00قاصدک
16:00:00مخمصه
16:30:00قاصدک
17:00:00هزار داستان
18:00:00مستند
18:30:00قاصدک
19:00:00دست به نقد
19:30:00قاصدک
20:00:00کلاه قرمزی
20:30:00نسیم آوا
21:00:00شبی با عبدی
22:00:00پژمان
22:30:00نهایت سرعت
22:40:00رنگارنگ
22:50:00دست نیافتنی
23:00:00هزار داستان

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید