00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00نبرد ربات ها
00:30:00قاصدک
01:00:00نمای نزدیک
01:30:00نسیم آوا
02:00:00نمای ایرانی
02:30:00قاصدک
03:00:00نمای رادیو
03:30:00دنیای مستند
04:00:00نبرد ربات ها
05:30:00قاصدک
05:50:00اذانگاهی
06:00:00نمای ایرانی
06:30:00نمای رادیو (آذر)
07:00:00رخ
07:40:00نهایت سرعت
07:50:00داستان کوتاه
08:00:00نمای رادیو
08:30:00قاصدک
09:00:00نمای نزدیک
09:30:00نسیم آوا
10:00:00نمای ایرانی
10:30:00نمای رادیو (آذر)
11:00:00نبرد ربات ها
11:50:00اذانگاهی
12:00:00نبرد ربات ها
12:30:00قاصدک
13:00:00رخ
13:40:00دنیای مستند
14:00:00نمای رادیو
14:30:00قاصدک
15:00:00نمای نزدیک
15:30:00نسیم آوا
16:00:00نمای ایرانی
16:30:00نبرد ربات ها
17:10:00اذانگاهی
17:20:00نبرد ربات ها
18:00:00قاصدک
18:30:00نسیم دانش
18:50:00پخش
19:00:00کاف گاف
19:30:00قاصدک
19:50:00پخش
20:00:00کتاب باز
20:50:00پخش
21:00:00روبی و جوجه
21:10:00کمدی کلاسیک
21:20:00ورزشیا
21:30:00بی کرایه
22:00:00خوش نشین ها
22:30:00نمای رادیو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید