00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00نسیم آوا
00:30:00قاچ
01:00:00کتاب باز
02:00:00زن بابا
02:30:00قاصدک
03:00:00کودک شو
04:00:00نسیم دانش
04:30:00قاصدک
05:00:00چند درجه
05:30:00قاصدک
06:00:00زن بابا
06:30:00قاصدک
07:00:00نسیم دانش
07:30:00قاصدک
08:00:00کتاب باز
09:00:00نسیم آوا
09:30:00قاصدک
10:00:00زن بابا
10:30:00قاچ
11:00:00کودک شو
12:00:00چند درجه
12:30:00قاصدک
13:00:00کتاب باز
14:00:00نسیم دانش
14:30:00قاصدک
15:00:00نسیم آوا
15:30:00قاصدک
16:00:00زن بابا
16:30:00قاچ
17:00:00کودک شو
18:00:00مستند.
18:30:00قاصدک
19:00:00دست به نقد
19:30:00قاصدک
20:00:00کتاب باز
21:00:00چهل تیکه
21:30:00قاچ
22:00:00زن بابا
22:30:00نهایت سرعت
22:45:00رنگارنگ
23:00:00کودک شو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید