00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00خندوانه
00:30:00پخت و پند
00:45:00رنگارنگ
00:53:00نهایت سرعت
01:00:00کلاه قرمزی
01:30:00قاصدک
02:00:00نسیم آوا
02:30:00چهل تیکه
03:00:00خندوانه
04:30:00قاصدک
05:00:00قرارگاه مسکونی
05:30:00قاصدک
06:00:00نسیم آوا
06:30:00قاصدک
07:00:00خندوانه
08:30:00چهل تیکه
09:00:00کلاه قرمزی
09:30:00قاصدک
10:00:00قرارگاه مسکونی
10:30:00قاصدک
11:00:00خندوانه
12:30:00پخت و پند
12:45:00رنگارنگ
12:53:00نهایت سرعت
13:00:00قاصدک
13:30:00جوانمردان
14:00:00فوتباسیا
14:10:00قاصدک
14:30:00چهل تیکه
15:00:00کلاه قرمزی
15:30:00قاصدک
16:00:00قرارگاه مسکونی
16:30:00نسیم آوا
17:00:00خندوانه
18:30:00پخت و پند
18:45:00رنگارنگ
18:53:00نهایت سرعت
19:00:00قاصدک
19:30:00جوانمردان
20:00:00خانه ما 6
21:00:00کودک شو
22:00:00قرارگاه مسکونی
22:30:00نهایت سرعت
22:37:00رنگارنگ
22:45:00پخت و پند
23:00:00خندوانه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید