00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00کودک شو
00:30:00قاصدک
01:00:00کتاب باز
02:00:00ترش و شیرین
02:30:00قاچ
03:00:00کودک شو
04:30:00شکرآباد
05:00:00شوتبال
06:00:00قاصدک
06:30:00قاچ
07:00:00قاصدک
07:30:00رنگارنگ
07:45:00سریال باز
08:00:00کتاب باز
09:00:00شوتبال
10:00:00ترش و شیرین
10:30:00قاچ
11:00:00کودک شو
12:30:00قاصدک
13:00:00کتاب باز
14:00:00شکرآباد
14:30:00قاصدک
15:00:00شوتبال
16:00:00ترش و شیرین
16:30:00قاچ
17:00:00کودک شو
18:30:00قاصدک
19:00:00ترش و شیرین
19:30:00نسیم دانش
20:00:00کتاب باز (مرور هفته)
21:00:00چهل تیکه
22:00:00نمای نزدیک
22:30:00میان برنامه
23:00:00خندوانه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید