00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00چهل تیکه
00:30:00قاصدک
01:00:00کتاب باز
01:30:00نسیم آوا
02:00:00پژمان
02:30:00قاصدک
03:00:00شام ایرانی
04:00:00دست به نقد
04:30:00قاصدک
05:00:00مستند
05:30:00نهایت سرعت
05:40:00رنگارنگ
05:50:00دست نیافتنی
06:00:00پژمان
06:30:00قاصدک
07:00:00دست به نقد
07:30:00قاصدک
08:00:00کتاب باز
08:30:00نسیم آوا
09:00:00چهل تیکه
09:30:00قاصدک
10:00:00پژمان
10:30:00قاصدک
11:00:00شام ایرانی
12:00:00مستند
12:30:00قاصدک
13:00:00کتاب باز
13:30:00نسیم آوا
14:00:00دست به نقد
14:30:00قاصدک
15:00:00چهل تیکه
15:30:00قاصدک
16:00:00پژمان
16:30:00نهایت سرعت
16:40:00رنگارنگ
16:50:00دست نیافتنی
17:00:00شام ایرانی
18:00:00مستند
18:30:00قاصدک
19:00:00نسیم دانش
19:30:00قاصدک
20:00:00کتاب باز
20:30:00نسیم آوا
21:00:00چند درجه
21:30:00قاصدک
22:00:00پژمان
22:30:00نهایت سرعت
22:40:00رنگارنگ
22:50:00دست نیافتنی
23:00:00شام ایرانی

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید