00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00چهل تیکه
00:30:00سرزمین سبز
01:00:00کتاب باز
02:00:00دست فرمون
03:30:00قندون
03:40:00با بابا
04:00:00چهل تیکه
05:30:00دست فرمون
07:00:00سرزمین سبز
07:30:00بیسیم
08:00:00کتاب باز
09:00:00قندون
09:10:00با بابا
09:30:00چهل تیکه
11:00:00دست فرمون
12:30:00سرزمین سبز
13:00:00بیسیم
13:30:00قندون
13:40:00با بابا
14:00:00کتاب باز
15:00:00دست فرمون
16:30:00سرزمین سبز
17:00:00چهل تیکه
18:30:00نسیم دانش
19:00:00کتاب باز
20:00:00سرزمین سبز
20:30:00قندون
20:45:00با بابا
21:15:00آنونس جامع
21:30:00دست فرمون
23:00:00چهل تیکه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید

مطلب مورد نظر خود را
بیابید