00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00قاصدک
00:30:00نسیم آوا
01:00:00به رنگ ارغوان
01:30:00بچه های دور کند
02:00:00مستند تاکسی
03:00:00نمای نزدیک (شعله ور)
03:30:00هزار داستان
04:30:00قاصدک
05:00:00ذائقه ایرانی
06:00:00آمین
06:30:00نمای نزدیک (ابوزینب)
07:00:00قاصدک
07:30:00تور بزرگ
08:00:00چهل تیکه
09:00:00قاصدک
09:30:00نسیم آوا
10:00:00قاصدک
10:30:00ذائقه ایرانی
11:30:00به رنگ ارغوان
12:00:00نسیم آوا
12:30:00قاصدک
13:00:00هزار داستان
14:00:00بچه های دور کند
14:30:00قاصدک
15:00:00چهل تیکه
16:00:00نمای نزدیک (شعله ور)
16:30:00قاصدک
17:00:00ذائقه ایرانی
18:00:00قاصدک
18:30:00میان برنامه
19:00:00نمای ایرانی
19:30:00عید پیما
20:00:00شوت بال
21:00:00شکرستان
21:30:00کودک شو
23:00:00خندوانه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید