00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00چهل تیکه
00:30:00هفت سنگ
01:00:00کتاب باز
02:00:00دست فرمون
03:30:00قندون
03:40:00کارستون
04:00:00چهل تیکه
05:30:00دست فرمون
07:00:00هفت سنگ
07:30:00بیسیم
08:00:00کتاب باز
09:00:00قندون
09:10:00کارستون
09:30:00چهل تیکه
11:00:00دست فرمون
12:30:00هفت سنگ
13:00:00بیسیم
13:30:00قندون
13:40:00کارستون
14:00:00کتاب باز
15:00:00دست فرمون
16:30:00هفت سنگ
17:00:00چهل تیکه
18:30:00بیسیم
19:00:00نسیم آوا
19:30:00قاصدک
20:00:00هفت سنگ
20:30:00قندون
20:45:00کارستون
21:15:00آنونس جامع
21:30:00مثبت دست فرمون
23:00:00چهل تیکه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید