00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00کودک شو
00:30:00کاف گاف
01:00:00وقتشه
02:00:00ساختمان پزشکان
02:30:00خنده بازار
03:00:00کودک شو
04:30:00ویتامین خ
05:00:00وقتشه
06:00:00ساختمان پزشکان
06:30:00قاصدک
07:00:00کاف گاف
07:30:00سین شو
07:45:00کمدی کلاسیک
08:00:00قاصدک
08:30:00شکرستان
08:50:00نسیم یادها
09:00:00وقتشه
10:00:00ساختمان پزشکان
10:30:00ویتامین خ
11:00:00کودک شو
12:30:00قاصدک
13:00:00داستان کوتاه
13:10:00اذانگاهی
13:20:00نهایت سرعت
13:30:00خنده بازار
14:00:00شکرستان
14:15:00کمدی کلاسیک
14:30:00ویتامین خ
15:00:00وقتشه
16:00:00ساختمان پزشکان
16:30:00کاف گاف
17:00:00کودک شو
18:30:00قاصدک
19:00:00سین شو
19:10:00نسیم یادها
19:20:00کمدی کلاسیک
19:30:00نسیم دانش
20:00:00کاف گاف
20:20:00اذانگاهی
20:30:00ویتامین خ
21:00:00وقتشه
22:00:00ساختمان پزشکان
22:30:00شکرستان
23:00:00کودک شو

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید