00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00دورهمی
00:30:00نسیم آوا
00:45:00شکرستان
01:00:00کودک شو
02:00:00خندوانه
03:00:00مسافران
04:00:00کودک شو
05:00:00نسیم آوا
05:15:00شکرستان
05:30:00قاصدک
06:00:00دورهمی
07:30:00قاصدک
08:00:00خندوانه
09:00:00کودک شو
10:00:00مسافران
11:00:00دورهمی
12:30:00شما و سیما
13:00:00قاصدک
13:30:00نسیم آوا
13:45:00شکرستان
14:00:00خندوانه
15:00:00کودک شو
16:00:00مسافران
17:00:00دورهمی
18:30:00نسیم دانش
19:00:00مسافران
20:00:00ویتامین خ
20:20:00رانما
20:35:00گردون
20:45:00قندون
21:00:00منتخب دورهمی
22:00:00خندوانه
23:00:00چهل تیکه

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید