00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

برنامه پخش امروز
00:00:00کودک شو
00:30:00شکرآباد
01:00:00وقتشه
02:00:00سریال
02:30:00ویتامین خ
03:00:00کودک شو
04:30:00شکرآباد
05:00:00وقتشه
06:00:00سریال
06:30:00قاصدک
07:00:00ویتامین خ
07:30:00خسته نباشید
08:00:00شکرآباد
08:30:00قاصدک
09:00:00وقتشه
10:00:00سریال
10:30:00ویتامین خ
11:00:00کودک شو
12:30:00قاصدک
13:00:00تیزر جامع
13:10:00اذانگاهی
13:20:00عطسه
13:30:00شکرآباد
14:00:00خسته نباشید
14:30:00قاصدک
15:00:00وقتشه
16:00:00سریال
16:30:00ویتامین خ
17:00:00کودک شو
18:30:00قاصدک
19:00:00سریال
19:30:00نسیم دانش
20:00:00کاف گاف
20:30:00تیزر جامع
20:40:00اذانگاهی
20:50:00عطسه
21:00:00وقتشه
22:00:00نسیم آوا
22:30:00قاصدک
23:00:00مرور دورهمی

برنامه های تامینی شبکه نسیم
شما می توانید در هر یک از بخش های زیر ویدیو های مرتبط با آن را مشاهده نمایید