مدیر " تأمین برنامه " شبکه نسیم منصوب شد.

بنا بر اعلام روابط عمومی شبکه نسیم، با حکم محمد احسانی، مدیر شبکه نسیم سیما، مهدی توکلی زاده به سمت " مدیر تأمین برنامه " این شبکه منصوب شد.

تنظیم جدول پخش مناسب با توجه به تعریف و رویکرد شبکه، تامین و آماده سازی میان برنامه های جذاب و مفید از تولیدات داخلی و خارجی و نیز زمینه سازی برای حضور موثر برنامه ها در فضای مجازی و رسانه های مکتوب از جمله مواردی است که در این حکم بر آن ها تاکید شده است.

مدیر شبکه نسیم در پایان این حکم از خدمات مهدی منفرد، مدیر پیشین تأمین برنامه شبکه نسیم در طول مدت تصدی آن مدیریت تشکر و قدردانی کرده است.

مهدی توکلی زاده، سمت مدير روابط عمومی معاونت سيما و مسئولیت دبيرخانه جشنواره های سيما را در سابقه کاری خود دارد.


ارسال دیدگاه

ارسال

دیدگاه ها

نمایش همه نظرات