هوش برتر_سری 7

98/01/28

مرحله نیمه نهایی ۱، گروه۲

98/01/22

مرحله نیمه نهایی ۲، گروه ۱